høst 2016
BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PROØK Prosjektstyring 15 stp

Innhold

Emnet handler om generell kunnskap om prosjektledelse, med særlig vekt på hvordan ulike prosjekt kan styres. Det gis en grundig innføring i ulike verktøy for prosjektstyring.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvilke særtrekk har prosjektledelse som fagområde og som arbeidsform? Hvordan formulere formål og mål i et prosjekt? Hvordan organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart for fordeling av roller, ansvar og myndighet? Hvordan planlegge et prosjekt ved hjelp av milepælsplan? Hva er en interessentanalyse og hva bør en risikovurdering inneholde? Hvordan bør prosjektavslutning foregå for å sikre overføring av prosjektets resultater? Hva er suksesskriterier og suksessfaktorer? Hvilke kostnader kan vi forvente oss? Hva er forventet resultat? Hvordan skal prosjektet finansieres? Hvordan bygger man et godt budsjett for prosjektet? Hvordan følger man opp og styrer prosjektet etter budsjett?


Hva lærer du

Prosjektstyring dreier seg om en generell innføring i fagfeltet prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å gi en innføring i verktøy for prosjektplanlegging - styring - og oppfølging. Emnet vil også gjøre studentene kjent med styring av økonomien i prosjektarbeid.

Etter fullført emne skal studenten ha kjennskap til ulike teoretiske retninger innenfor prosjektledelse som fagområde. Videre skal kandidaten kunne anvende ulike prosjektverktøy for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt. Studenten vil også ha innsikt i grunnleggende prinsipper for budsjettering og økonomistyring i forbindelse med prosjektarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte tre samlinger, hver på tre dager. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Det skal utformes en prosjektskisse som kan leveres individuelt eller i gruppe (maks 3 deltagere). Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 - 2500 ord, og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Nærmere kriterier vil gi gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

6- timers individuell skoleeksamen som vurderes med bokstavkarakter. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.

Eksamen arrangeres kun ved Campus Harstad.


Pensum

Litteratur: Ca. 1000 sider.

Andersen, E. S., Grude, K. V. & Haug, T. (2009). Målrettet prosjektstyring. 6. utg. Bekkestua: NKI-forlag. ISBN 9788256270958. 265 s.

Esnault, M. (2005). Prosjektoppstart: du har ikke tid til å ha det travelt. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205339224. 186 s.

Gaarder, E og N.C. Moe (2006): Prosjektøkonomi. Oslo: NKI forlaget. (116 sider).

Jessen, S. A. (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215013657. 194 s.

Woxholth, G. (2014). Avtalerett i et nøtteskall. 2. utg. Nøtteskallserien. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN 9788205461970. 244 s.

  • Om emnet
  • Studiested: Harstad |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: BED-2108
  • Tidligere år og semester for dette emnet