vår 2017

TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon - 10 stp

Sist endret: 28.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales.Emnet inngår på årsstudium i tysk og på studieretning tysk på bachelorgradsnivå og på lektorutdanningen trinn 8 - 13 med tysk som fag 2.

Det kan også være mulig å ta dette emnet ved det tysk-norske studiesenteret ved Universitetet i Kiel. Undervisningen vil foregå over ca. 5 intensive uker (starten av januar til starten av februar) i Kiel. Studentene tar eksamen der og får godkjent dette som 10 stp gjennom en innpassing i etterkant. For praktiske opplysninger om Kiel-kurset, ta kontakt med studiekonsulenten for tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten hadde tysk.

Innhold

Gjennom lesning av tyskspråklige tekster skal studentene få øvd opp sine språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig, og få en første innføring i tysk litteratur og kultur. Stikkord for det språklige arbeidet knyttet til tekstlesingen er lese, lytte, snakke, skrive, refleksjon. Utgangspunktet for arbeidet med språket vil i dette emnet være dels korte skjønnlitterære tekster og dels bokomtaler, litterære essays, utdrag fra litteraturhistorien og oppslagsverk samt ulike medier som film, internett og lydbøker. Fokus vil være på å øke studentenes ordforråd, forståelse av skrevet og talt tysk språk og ikke minst deres evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på tysk. Men gjennom arbeidet med tekstene vil studentene også utvikle sine analytiske og kritiske evner og samtidig lære om de tyskspråklige lands kulturer og samfunnsliv generelt.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:Kunnskaper:

  • utvidelse av muntlig og skriftlig tysk ordforråd
  • grunnleggende kunnskap om tyskspråklig litteratur og kultur
  • grunnleggende forståelse for krav til oppbygging av tekster de selv skal skrive

Ferdigheter:

  • å skrive tekster på tysk
  • å utvikle grunnleggende ferdigheter i å analysere en tekst
  • å lese sakprosa og skjønnlitteratur på tysk
  • å gjennomføre muntlige presentasjoner på tysk
  • å forstå tysk talespråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminarundervisning med vekt på på studentenes egenaktivitet.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

  • Ett muntlig foredrag og fem skriftlige innleveringer som må godkjennes før studenten framstiller seg til eksamen. De skriftlige arbeidene (2-5 s.) skrives under veiledning med faglærer. Vi jobber med tekstene over hele semesteret med fokus på skriveprosessen.

Vurdering/eksamensform:

  • Mappeevaluering: Studentene velger 3 av de 5 obligatoriske arbeidskravene og leverer disse inn til mappeevaluering.

Det gis en samlet karakter (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Kunngjøres her rundt semesterstart.


Kontakt
Ansatte--Michael-Schmidt

Schmidt, Michael


Professor tysk litteratur/kultur
Telefon: +4777645635 michael.schmidt@uit.no