Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2016

MBI-3103 Rettsgenetikk og medisinsk genetikk - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på programmene master i medisinske laboratoriefag, master i biomedisin og master i molekylær bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet arrangeres dersom minimum 3 studenter tar emnet. Totalt kan 20 studenter ta emnet.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til emnet er en bachelorgrad i bioingeniørfag eller biomedisin, eller tilsvarende 3-årig utdanning med mye erfaring fra laboratoriefag. Emnet kan maksimalt ta 20 studenter og hvis det er flere interesserte studenter vil de rangeres på følgende måte: 1) studenter som er tatt opp på master i medisinske laboratoriefag 2) Studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammer ved IMB; master i biomedisin og master i molekylær bioteknologi 3) enkeltemnestudenter - vil rangeres etter §15 i Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

Det kreves et karaktergjennomsnitt på C for opptak til emnet.

Søknadskode: Enkeltemner på masternivå 9371.

Innhold

Emnet går først gjennom basale tema innen human genetikk som kromosomstruktur og funksjon, oppbygning og organisering av det humane genom. Undervisningen i medisinsk genetikk tar for seg genom-evolusjon, DNA sekvens-variasjon, Mendelsk nedarving, populasjonsgenetikk, mutasjoner og sykdom og epigenetikk. Undervisningen omfatter teori og metoder innen molekylær genetisk diagnostikk, samt klassisk og molekylær cytogenetikk. Emnet gir videre en innføring i rettsmedisinsk virksomhet med spesiell vekt på rettsgenetikken. Tema som gjennomgås er rettsgenetisk arbeid i forbindelse med analyse av biologiske spor, identifisering av ukjente lik, farskapssaker/slektsskapsanalyser og prøver til DNA registeret. Prinsipper for rettsgenetisk analyse og bruk av genetiske markører og tolking av resultat. Spesielle metoder innen rettsgenetisk analyse og laboratorieteknikker og statistiske analyser. Det gis en oversikt over rettsgenetikkens rolle i strafferettspleien, og de lover og forskrifter som har betydning for rettsgenetisk virksomhet. Bakgrunn for DNA-reformen og betydningen av denne vil bli omtalt. I løpet av emnet gjennomføres et laboratoriekurs hvor studentene skal analysere en sporprøve og sammenligne DNA-profilen fra sporprøven med DNA-profilen de har fått fra referanseprøver fra mistenkte personer.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studentene kunne;

- forklare hvordan arvelige faktorer påvirker fenotypiske trekk hos mennesket.

- forklare genetiske forandringer som årsak til sykdom, hvordan sykdomsassosierte gener nedarves i familier og om slike geners utbredelse i befolkninger.

- forklare hva rettsgenetisk analyse brukes til, hvilke laboratorieteknikker som benyttes, bruk av genomisk og mitokondrielt DNA, samt metodologiske problemer knyttet til rettsgenetiske analyser.

- forklare om bruk av statistikk i sammenligning av DNA-profiler og hvordan kvalitetssikring av analysene foregår, inkludert rollen til Den rettsmedisinske kommisjon.

- greie ut om oppbygning av rettsvesenet og til de lover, regler og forskrifter som regulerer den rettsgenetiske virksomhet.

- greie ut om DNA-registeret, etterforskningsregisteret og sporregisteret.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Etter laboratoriekurset skal studentene levere en skriftlig rapport.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 6 timer som vurderes med bokstavkarakterer A-F.

Arbeidskrav:
Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratoriekurs må være gjennomført.

Obligatorisk deltakelse på laboratorieøvelser og innlevering av skriftlig rapport.

Rapporten må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.
 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:
Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig 10.05.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Informasjon om pensum vil bli gitt når undervisningen starter.


Kontakt
Anine-T-Andersen

Andersen, Anine Therese


Rådgiver
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no

Olsen-Gunn-Hege-Face.jpg-ungsinn-130px-

Gunn-Hege Olsen


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644208 gunn-hege.olsen@uit.no