høst 2015
PSY-3023 Forskningspraksis i psykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterstudiet i psykologi og er dermed ikke beregnet som et enkeltemne.  Emnet passer ikke i det første semesteret i mastergradsprogrammet.

Forskningspraksis foregår på Institutt for psykologi, og emnet kan tas enten på vår- eller høstsemesteret.


Innhold

Formålet med emnet er å gi studenten innføring i og erfaring med forskningsmetoder som er relevante for å utvikle og utvide forskerkompetansen.

Praksiserfaringer som kan være aktuelle inkluderer (men er ikke begrenset til):

 • Systematiske litteratursøk
 • Grunnleggende utforsking av en problemstilling
 • Utvikling av nye forskningsinstrumenter
 • Fordypning i bruk av bestemte forskningsmetoder
 • Introduksjon til og praksis med spesialiserte analyseteknikker og dataprogrammer
 • Formidling av resultater på nivået til en tidsskriftsartikkel i APA-stilen

Arbeidet skal angå innhold som en fagperson (emneveileder) ved instituttet eller fra en annen enhet godkjent av masterkomiteen har mulighet for å gi veiledning i. 

Hensikten med emnet er å gi studenten et bredere kjennskap til forskningstradisjoner utover det som de bruker til masteroppgaven. Praksisen skal dermed komplementere eller utfylle masteroppgavearbeidet med praktisk erfaring innenfor andre psykologi-baserte forskningstradisjoner.  Arbeidet kan ikke inngå direkte i masteroppgaven (da det arbeidet gjøres i regi av PSY 3900).    

Student og forskningspraksisveilederen setter i samarbeid opp læringsutbyttebeskrivelser, ei pensumliste, en plan for arbeidet med pensumet og en framdriftsplan for semesteret. Arbeidet med forskningspraksisemnet består i hovedsak av praksisarbeid, men også andre arbeidsmåter kan inngå. Retningslinjene fra Det helsevitenskapelige fakultet for innholdet og læringsutbyttebeskrivelsene finnes med søknaden til emnet.

To eller flere studenter kan legge opp samme pensum til forskningspraksis og veiledes sammen. Studenter oppfordres til å samarbeide om Forskningspraksisemnet der det passer.

Forskningspraksis tilsvarer 120 timers arbeid (tilsvarende, for eksempel, hver dag i fire uker eller to dager i uka over 10 uker).


Hva lærer du

Læringsutbyttebeskrivelsene er en viktig del av kontrakten mellom deg, veilederen og sensoren som skal vurdere arbeidet. De danner vurderingsgrunnlaget for sensoren som leser eksamensarbeidet og skal skrives i henhold til kravene fra Det helsevitenskapelig fakultet (se videre i malen for konkret informasjon om forventningene).

Fokus til forskningspraksisen avtales så mellom veilederen og studenten og søkes om godkjenning av masterkomiteen innen 15. januar eller 25 august.

Ta utgangspunkt i formålet med emnet og hvordan det skal evalueres til utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene til søknaden om godkjenning.

Sørg for at læringsutbyttebeskrivelsene er (1) på et tilstrekkelig høyt nivå til masterstudiearbeid og (2) at de er konkrete.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men veiledning kan foregå på engelsk.

Eksamen kan besvares på norsk, dansk, svensk eller engelsk.


Undervisning

Emnet medfører i hovedsak veiledet praksisarbeid. Emneveilederen må si seg villig til å gi minst 10 timer veiledning i tilknytting til oppgaven, og det blir normalt ikke tilbudt mer enn 15 timer veiledning pr tema. Flere studenter kan motta veiledning sammen ved arbeid om samme tema. Dersom andre former for undervisning skal høre med må det spesifiseres.

Eksamen

Hjemmeoppgave blir (1) en rapport på ca. 5 sider i APA stil, (2) dokumenterende vedlegg og (3) en muntlig presentasjon av arbeidet til medstudentene.  Innholdet i rapporten bør speile læringsutbyttebeskrivelsen og kan inneholde:

 • Praksisens generelle mål
 • Kort intro til forskningsmetoden, instrumentet eller teknikken fokusert på
 • En oversikt over aktivitetene utført under praksisen
 • En oppsummering av praksisens resultater eller utfall (med vedlagt dokumentasjon).
 • Rapporten skal kunne leses av ikke-spesialister og redegjøre hvorvidt målene for praksisen ble innfridd.

Vedlegg som dokumenterer arbeidet utført skal legges ved (analyser, bilder av labaktivitet eller lignende). 

Den muntlige presentasjonen gjøres på det siste PSY-3900 kvalitetssikringsmøtet i semesteret (avtalt ved semesterstart med den emneansvarlige for PSY-3900).

Oppgaven skal være individuell.

På vegne av Programstyret behandler masterkomiteen godkjenningen av innholdet, læringsutbyttebeskrivelsene, arbeidskrav, og pensum for forskningspraksis emner. Søknader bør sendes IPS i slutten av foregående semester, og senest 15 januar/ 25 august av det relevante semesteret for faget. Tilbakemeldingen fås før fristen for eksamensoppmelding. Det som studenten(e) og veilederen har spesifisert av innholdet for emnet, læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav, praksis og pensum danner grunnlaget for vurderingen av oppgaven.

Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått av en sensor (ikke praksisveilederen).  Bestått skal gjenspeile arbeid som innfrir læringsutbytteføringene på et godt nivå (tilsiktet karakteren C).  Ved ikke bestått gis det anledning til kontinuasjonseksamen tidlig det påfølgende semester

Arbeidskrav: Studenten må delta i minst fire veiledningssamtaler med praksisveilederen. Ytterligere arbeidskrav spesifiseres i samråd med emneveilederen.


Pensum

Pensumliste godkjennes i samarbeid med veilederen og godkjennes av masterkomiteen.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-3023
 • Tidligere år og semester for dette emnet