høst 2015

KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk - 10 stp

Sist endret: 16.12.2015

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. KVE-0100 Grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper enten i kvensk eller finsk.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søknadsfrist 1. juni.

Innhold

Du vil kunne velge mellom pensum som enten bygger på Porsanger-dialekten, på Varanger-dialektene eller fra litteratur på meänkieli/tornedalsfinsk. Disse tekstene skal du sette deg inn i og lære å analysere både når det gjelder ordforråd og grammatikk. Du vil få en elementær innføring i oversettelse fra kvensk til norsk.

I tillegg vil du få en innføring i hvordan kvensk forholder seg til finsk skriftspråk, finske dialekter og meänkieli/tornedalsfinsk i Sverige.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • evne til å analysere enkle autentiske kvenske tekster språklig og grammatikalsk
  • evne til å se kvensk i kontrastivt forhold til norsk
  • kunnskap om hvordan det kvenske språket er oppbygd

Ferdigheter

Studenten kan:

  • lese enkle autentiske kvenske tekster
  • oversette enkel kvensk tekst til norsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk og norsk. Mappeoppgavene kan være enten på kvensk eller norsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert en oppstartsamling, men den videre undervisninga vil være nettbasert og det er mulig å få veiledning via nett (Fronter). Ved behov vil det kunne arrangeres noe klasseundervisning i løpet av semesteret.

Studenten vil i løpet av semesteret arbeide med forskjellig typer oppgaver som munner ut i en mappeeksamen. Oppgavene vil bli kontinuerlig kommentert.

Vekten i oppgavene vil være på analysering av de valgte tekstene, men studenten vil også få noen øving i å oversette fra kvensk/meänkieli til norsk.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • én obligatorisk oppgave med utgangspunkt i teoripensumet. Oppgaven skal leveres til oppgitt dato.

 

Eksamen består av:

  • en mappe på fire oppgaver som du arbeider med i løpet av semesteret og som du ferdigstiller og leverer til oppgitt dato. Oppgavene vil bestå av språklige analyser og oversettelser.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved beregning av den endelige karakteren teller alle oppgavene likt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

 

Timeplan

Pensum

Tekstpensum på kvensk/meänkieli på ca. 50 sider samt et teoripensum på 300 sider.


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Ansatte--Eira-Soderholm

Eira Söderholm


Pensjonert førsteamanuensis finsk og kvensk
eira.soderholm@uit.no