vår 2015
PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i psykologi og danner en del av opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet. Emnet bygger på PSY-1000. Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 20 stp
PSYKGF Psykologi grunnfag 20 stp
PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 50 stp
PSY-1002 Psykologisk metodologi I 60 stp
PSY-6003 Innføring i generell psykologi 20 stp

Innhold

Dette er et kurs som gir en innføring i psykologi som vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at emnet skal formidle de viktigste bidrag psykologien har gitt i første rekke til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Til forskjell fra PSY-1000 vil dette kurset i større grad fokusere på forskning og teori, og dermed sikte mot en dypere forståelse av psykologiske fenomener. En annen forskjell er at dette kurset skal gi et bilde av bredden i faget. Innholdet i kurset vil i store trekk følge temaene i en standard innføringsbok i psykologi.

Hva lærer du

Studentene skal kunne demonstrere kjennskap til samtlige av psykologiens underdisipliner. De skal kunne beskrive og redegjøre for sentrale teorier og forskningstradisjoner i faget. De skal kjenne til hvordan empiriske undersøkelser bidrar til å understøtte eller svekke hypoteser og teorier, og forventes derfor også å kunne redegjøre for konkrete undersøkelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet koordineres av instituttets Bachelorkomité.

PSY-1001 består av 18 temaer som tilsvarer kapitlene i pensumboken. Undervisningen legges opp med tanke på høy grad av egenaktivitet hos studentene. I tillegg til ordinære forelesninger arrangeres seminarer som ledes av viderekomne studenter. Seminarene er spesifikt knyttet til pensum og undervisning på PSY-1001. Undervisningen er et supplement til egen arbeidsinnsats med faget, og kan ikke erstatte lesning av pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli omtalt i undervisningen. Eksamenoppgavene gis og vurderes ut fra pensumet, ikke ut fra innholdet i undervisningen.

 

Det forventes at studentene jevnlig logger på Classfronter og forholder seg til informasjonen gitt i emnets Classfronterrom.

 

Det gis ikke undervisning høstsemesteret. Kun eksamen.


Eksamen

Det arrangeres to eksamener i PSY-1001:

1. Fire timers skriftlig eksamen med 100 flervalgsspørsmål.

2. Fem timers skriftlig eksamen av typen kortsvar. 6 av 10 spørsmål skal besvares.

Begge eksamenene arrangeres mot slutten av semesteret og hver deleksamen dekker hele pensum. Eksamensspørsmålene formuleres av Bachelorkomiteen. Vi viser ellers til emnets Classfronter-rom for nærmere redegjørelse for hvordan eksamensspørsmål formuleres.

Resultater fra de to eksamenene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter som følger karakterskalaen A-F. Vi viser til emnets Classfronterrom for utfyllende informasjon om karakterberegningen.

Sensuren faller 3 uker etter at siste deleksamen er avlagt.

 

Det vil ikke være anledning til å gå opp til hver enkelt deleksamen for seg, ettersom de to deleksamener utgjør en helhet.

Det gis ikke adgang til kontinuasjon.


Pensum

Vliek, M., Sutherland, E., Bremner, A., Holt, N., Smith, R.E. & Passer, M.W. (2012). Psychology: The Science of Mind and Behaviour, 2nd ed. Mc Graw Hill Higher Education.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: PSY-1001
  • Tidligere år og semester for dette emnet