vår 2015

PSY-2583 Semesteroppgave - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne. Alle kurs og eksamener i foregående studieår må være beståtte for å levere en semesteroppgave.

Innhold

Under faglig veiledning skal studenten levere en semesteroppgave basert på et selvstendig forskningsarbeid. Grunnlagsdata kan utgjøre innsamlede data, eller andre publiserte resultater som grunnlag for å skrive en kunnskapsoppsummering (eks. review, metanalyse). Oppgaven skal følge regler for vitenskapelig publisering, og formuleres tilsvarende oppsett for artikler, dvs. at studenten skal presentere bakgrunnen for prosjektet, presentere eksisterende kunnskapsgrunnlag og en forskbar problemstilling. Målet med semesteroppgaven er å lære å håndtere forskningsrelaterte problemstillinger, videreutvikle kunnskap om og ferdigheter i fremstilling av forskningsbasert kunnskap, få innledende erfaringer med dataanalyser og å drøfte disse opp mot en faglig relevant kontekst (teori, klinisk eller annen empiri). Emnet er obligatorisk i profesjonsstudiet i psykologi og hører til 6. semester. For å komme tidligere i gang med oppgaven, er det obligatorisk for studentene å levere inn en arbeidstittel, med oppgitt veileder, innen en måned etter semesterstart. Temaet for oppgaven skal forhåndsgodkjennes av veileder og koordinator. Temaet skal ellers være knyttet til de emner som de undervises i fra 5. til 8. semester i profesjonsstudiet.

Hva lærer du

Studentene skal gjennom semesteroppgaven bli i stand til å:

-Redegjøre for hvordan forskningsspørsmål kan besvares.

-Sammenfatte og vurdere eksisterende forskning innenfor det aktuelle fagfeltet.

-Utforme en tekstlig rapport i tråd med APA publiseringsregler.

-Gjennomføre enkle statistiske analyser av forskningsdata.

-Drøfte betydningen av forskningsfunn i forhold til teori eller eksisterende empiri.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning gis i form av veiledning fra vitenskapelig ansatt ved lærestedet. Studenten rådes derfor til å velge tema i samarbeid med veileder. Instituttet har kun ansvar for å skaffe veileder til forskningstema det finnes veilederkompetanse på. Studenten står fritt til å samarbeid med ekstern Institusjon/praksissted, fortrinnsvis i forhold til innhenting eller bruk av empiriske data. Studenten skal likevel ha veileder ved Institutt for Psykologi knyttet til seg. Det skrives kontrakt som avklarer hoved- og biveileder roller, og om relevant, om eventuelle fremtidige rettigheter til publisering av data.

Eksamen

Oppgaven settes opp i henhold til APA stil. Rapporten skal ha en lengde på inntil 20 A4 tekstsider, linjeavstand 1,5, marger 2,54 cm. Inntil to studenter kan levere oppgaven sammen. Ved studentsamarbeid, skal det i forordet opplyses om arbeidsfordelingen mellom studentene, og eventuelt hvilke deler av oppgaven er skrevet av hvem. Veileders bidrag til oppgaven skal også beskrives. Oppgaven vurderes etter skalaen A - F (F er stryk). Arbeidet leveres stiftet i tre eksemplar. Frist for innlevering avgjøres av koordinator for fagenheten. Se for øvrig Retningslinjer for hjemmeeksamen / forskningsoppgaver / semesteroppgaver. Ved karakteren F gis studenten anledning til å utbedre oppgaven og å innlevere en ny versjon innen neste oppgitte frist.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-2583 Semesteroppgave IV 10 stp

Pensum

Artikler og bøker som passer for forskningstemaet (om lag 400 sider). Anbefalt støttelitteratur Evans, J. (2007). Your psychology project: The essential guide. London: Sage. Kap. 2-8 & 23, ca. 70 sider.