vår 2015
PSY-2547 Kognitiv Nevrovitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-2547 Kognitiv Nevrovitenskap 5 stp

Innhold

Kurset gir en fordypning i teorier, metoder og forskningsresultater innenfor kognitiv nevrovitenskap. De forskningstemaer som omhandles er persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse og glemsel, tenkning og beslutningstaking, motoriske og eksekutive prosesser, samt evolusjon av kognitive prosesser. Kurset fokuserer både tradisjonell kognitiv metode og nevrovitenskapelige metoder med hjerneavbilding, hjerneskader og modeller.

Hva lærer du

Studentene skal etter fullført kurs ha oppnådd følgende læringsmål:

- Kunnskaper og forståelse av grunnleggende kognitive teorier og de forskningstemaer og metoder som er beskrevet under emnets innhold.

- Ferdigheter i forståelse og formidling av forskningsresultater fra primærkilder (artikler).

- Kompetanse i å formulere eksperimentelle undersøkelser av kognitive problemstillinger ved hjelp av tradisjonelle kognitive så vel som moderne nevrovitenskapelige metoder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis til sammen ca.12 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som angitt i kursets timeplan. Forelesningene vil ta utgangspunkt i pensum, men de vil også introdusere studentene for andre perspektiver, beslektede temaer og utvalgte undersøkelser.

 

 

 


Eksamen

5 timers skoleeksamen med essayspørsmål. Vurderes etter karakterskale A-F. Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

For å kunne avlegge eksamen kreves fullført og godkjent følgende arbeidskrav:

Presentasjon (i gruppe). Presentasjon av forskning på en kognitiv problemstilling. Studentene jobber i grupper på 4. Hver gruppe får tildelt en artikkel (i Classfronter) og skal ved hjelp av artikkel og pensumbøker lage en egen presentasjon (ca 20 minutter) av temaet for sine medstudenter. Presentasjonen gjøres på presentasjonsseminaret. Etter hver presentasjon blir det spørsmål og diskusjon i opp til 5 minutter. Det gis veiledning i inntil to timer (eller to ganger) per studentgruppe i de tre ukene før presentasjonen. Både deltakelse i seminaret og bidrag med presentasjon kreves for godkjenning av arbeidskravet. Ved sykdom eller annen gyldig grunn kan studenten levere 5-siders essay over det oppgitte temaet.

 


Pensum

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2014). Cognitive Neuroscience: The biology of the mind (4 ed.). New York: W.W. Norton. Kapittel ¿3-9, 12 (350 s).

Ward, J. (2010). The student¿s guide to Cognitive Neuroscience (2 ed.). Hove: Psychology Press. Kapittel 1, 3-9, 14 (190 s.).

I tillegg kommer opp til 150s annen tekst og artikler som gjøres tilgjengelig på Classfronter.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2547
  • Tidligere år og semester for dette emnet