høst 2014
PSY-1510 Skriving og tekstarbeid med forskningsrapport III - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving med vekt på ferdigheter som kreves i arbeidet med egen forskningsrapport. Følgende elementer inngår:

 

 • • Hva er forskningstema og problemstilling? Begrunnelse basert på tidligere forskning
 • • Design og metode for undersøkelsen, og hva som forventes av resultater
 • • Metodebeskrivelse
 • • Resultater og analyse av resultater
 • • Funn og dets implikasjoner for problemstillingen
 • • Forskningsetiske momenter

 

I særskilte tilfeller kan en forskningsrapport som ikke har egne data godkjennes. Studenten skriver da en rapport basert på eksisterende forskning (review).

 

Forskningsrapporten utformes i henhold til krav og retningslinjer fra APA, og skal ha et omfang på inntil 15 sider (12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1, 5 linjeavstand). Sidetallet omfatter ikke tittelside, figurer/tabeller og referanser. Det er utarbeidet egne retningslinjer for forskningsrapporten.

I arbeidet med forskningsrapporten skal studenten ha tilknyttet en veileder; det er ikke anledning til å levere en forskningsrapport uten veiledning. Rapporten skal inkludere et forord, der studentens bidrag beskrives. Forordet underskrives av student og veileder.


Hva lærer du

Læringsutbytte: Kurset skal gi studenten utdypende ferdigheter i viktige sider ved den vitenskapelige skriveprosessen, med vekt på å skrive en vitenskapelig rapport basert på egne data (forskningsrapporten).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Veiledning individuelt eller i grupper.

 

Omfanget av veiledning normeres til X timer, men kan tilpasses avhengig av kapasitet og de konkrete krav prosjektgjennomføringen stiller.


Eksamen

Arbeidskrav: Før innlevering av forskningsrapport skal studenten gjennomgå og underskrive en sjekkliste for rapporten. Rapporten vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

 

Eksamen: Innlevering av rapport på inntil 10-20 sider. Inntil to studenter kan skrive sammen. Vurderes etter karakterskala A-F. Dersom karakteren F gis det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

 


Pensum

APA publication manual (6 utg. 2010) eller internettsted hvor disse retningslinjene er tilgjengelige.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1510
 • Tidligere år og semester for dette emnet