høst 2014
SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 27.01.2016

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

Lytting

Muntlig kommunikasjon

Tekstforståelse

Temaer vi arbeider med i emnet:

 • fritid
 • sport
 • nordsamiske dialekter
 • samiske områder/natur


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunne viktige dialektord
 • kjenne til forskjellene på hoveddialektene i nordsamisk
 • kjenne til samisk bosetting i nord
 • kunne sentrale naturbenevninger

Ferdigheter:

 • forstå enkle tekster skrevet for nybegynnere
 • kunne uttrykke seg muntlig i generelle temaer som omfatter dagliglivet, men også mer spesifikke temaer som framkommer i pensum
 • forstå muntlig tale om dagligdagse tema
 • kunne følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger
 • høre forskjell på og forstå ulike nordsamiske dialekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid blant annet på språklab. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav:

Tre obligatoriske innleveringer som må være godkjent av faglærer før skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver skal være godkjent minimum 3 uker før eksamen.

Eksamen:

Muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Eksamen blir bedømt med karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. A er beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Pensum

Pensumliste
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1034
 • Tidligere år og semester for dette emnet