høst 2014

SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 27.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

Lytting

Muntlig kommunikasjon

Tekstforståelse

Temaer vi arbeider med i emnet:

 • fritid
 • sport
 • nordsamiske dialekter
 • samiske områder/natur

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunne viktige dialektord
 • kjenne til forskjellene på hoveddialektene i nordsamisk
 • kjenne til samisk bosetting i nord
 • kunne sentrale naturbenevninger

Ferdigheter:

 • forstå enkle tekster skrevet for nybegynnere
 • kunne uttrykke seg muntlig i generelle temaer som omfatter dagliglivet, men også mer spesifikke temaer som framkommer i pensum
 • forstå muntlig tale om dagligdagse tema
 • kunne følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger
 • høre forskjell på og forstå ulike nordsamiske dialekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid blant annet på språklab. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidskrav:

Tre obligatoriske innleveringer som må være godkjent av faglærer før skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver skal være godkjent minimum 3 uker før eksamen.

Eksamen:

Muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Eksamen blir bedømt med karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. A er beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensumliste
Undervisning Høst 2014
Første forelesning: mandag 25. august.
Undervisningsopplegg Tromsø ved UiT f.aman. Berit Anne Johansdatter Bals Baal
f.lektor Kjell Kemi
Første forelesning: mandag 25. august.

Undervisningsopplegg Gaísi språksenter Gáisi språksenter tilbyr undervisning i dette emnet høsten 2014. Spørsmål som gjelder undervisningen kan rettes til Katarzyna Dominczak, e-post: katarzyna.zofia.dominczak@tromso.kommune.no , tlf.:926 93 683

Undervisningsopplegg Kåfjord språksenter Språkkontoret i Kåfjord tilbyr undervisning i dette emnet høsten 2014. Spørsmål som gjelder undervisningen kan rettes til Astrid Solhaug e-post: Astrid.Solhaug@kafjord.kommune.no (tlf. 77 71 93 80)

Muntlig eksamen uke 48-49Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Berit Anne Bals Baal, ISK

Baal, Berit Anne Bals


Permisjon fra UiT
Telefon: +4777646742 berit.a.baal@uit.no