vår 2015

SAM-1035 Samisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 26.06.2015

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk. Det kan tas som enkeltemne dersom kravet til forkunnskaper er oppfylt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 (10 stp).

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1

Innhold

Emnet legger vekt på følgende to hovedområder:

Lesing

I løpet av kurset skal studenten lese ulike typer autentiske tekster, som sakprosa og skjønnlitterære tekster

Skriftlig kommunikasjon

Studenten får en gjennomgang av nordsamisk morfologi, med vekt på områder som kan være utfordrende i egen skriving.

Temaer, ordforråd:

 • samiske samfunn
 • fortellinger, sagn og dikt

Grammatikk:

 • avledninger; passiv, refleksiv, kausativ
 • sammensetninger
 • adverb, post- og preposisjoner, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner

Syntaks: oppbygging av hovedsetninger og leddsetninger, syntaktisk analyse og syntaktiske relasjoner som kongruens og reksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunne gjøre rede for setningsoppbygningsreglene, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • kunne gjøre en syntaktisk analyse av vanlige setninger
 • forstå bruken av forskjellige kasus
 • kunne avlede og sammensette nye ord, og forstå den praktiske bruken av orddanningssystemet
 • kunne bruke språkteknologiske verktøy for nordsamisk

Ferdigheter:

 • beherske grunnleggende grammatikk og syntaks i egen tekstproduksjon
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker ulike situasjoner og generelle samfunnsmessige temaer
 • kunne følge tråden i lengre samiske tekster, både muntlig og skriftlig
 • kunne skrive lengre tekster på samisk
 • kunne bruke digitale verktøy som støtte både i egen læring og i språkproduksjon

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidkskrav:

To skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamen:

To ukers hjemmeeksamen (2000-3000 ord)

Vurderes med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensumliste
Undervisning Vår 2015
Første forelesning: se timeplan
Hjemmeeksamen Oppgave-utlevering: 4. mai. Innlevering: 19. mai.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Berit Anne Bals Baal, ISK

Baal, Berit Anne Bals


Permisjon fra UiT
Telefon: +4777646742 berit.a.baal@uit.no