Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice

vår 2015
MBI-3104 Metodevalidering - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember 2014.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten oppfyller opptakskravet til emnet.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i bioingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Med tilsvarende utdanning menes: Søkere som har 2-årig bioingeniørutdanning, og har relevant bioingeniørfaglig praksis, vil kvalifisere som søkere på lik linje med søkere med en 3-årig bachelorgrad i bioingeniørfag. Det er også krav om at søkerne har offentlig godkjenning som bioingeniør.

 

Emnet er plassbegrenset til 20 studenter. Deretter rangeres enkeltemnesøkere etter § 15 i Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

Søk via Lokalt opptak. Søknadskode er 9371. 


Innhold

- Sentrale begreper ved validering av nye analytiske metoder og instrumenter

- Deskriptiv statistikk

- Kliniske analysers diagnostiske verdi

- Konfidensintervaller og hypotesetesting

- Ulike faktorers betydning for valg av test

- Regresjon og korrelasjon

- Bland-Altmans teknikk

- Kvalitetskontroll av analytiske metoder

- Akkreditering

- Bruk av statistisk programvare (f. eks. Analyse-it® )

- Validering og verifisering av analytiske metoder. Vurdering av klinisk nytteverdi, praktisk egnethet og analytisk kvalitet

- Vurdering av vitenskapelige artikler hvor hovedtemaet er validering

 


Hva lærer du

Etter gjennomført og bestått emne, forventes det at studenten kan:

· bruke vanlige statistiske metoder og gjøre rede for de kriterier som ligger til grunn for disse

· drøfte vitenskapelige artikler om validering og vurdere disse kritisk

· velge ut og anvende statistiske teknikker som kan brukes til validering av analytiske metoder

· gjøre rede for krav som ligger til grunn for akkreditering av medisinske laboratorier

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert, men en samling i Tromsø. Undervisningsformer vil variere med forelesninger, gruppearbeid, seminar og eventuelt en samling.

Eksamen

Hjemmeoppgave som bedømmes med bokstavkarakterer A-F.

Arbeidskrav:
Obligatorisk innlevering av ett oppgavesett med gitte oppgaver. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Kontinuasjonseksamen:
Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen.


Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MBI-3104
  • Tidligere år og semester for dette emnet