vår 2015

BED-1004F Markedsføring - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag) 

Innhold

Kurset presenterer sentrale begreper og modeller innen markedsføringsfaget. Kurset tar opp temaer som kjøpsatferd, markedssegmentering og målgrupper, relasjonsmarkedsføring, produktutvikling og produktpolitikk, distribusjon, prispolitikk og kommunikasjon.  Kurset gir en innføring i hvordan man best mulig skal systematisere og koordinere bedriftens markedsarbeid.

 

Hva lærer du

Når kurset er avsluttet skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om sentrale modeller og begreper i faget. Studentene skal også ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap for å kunne bidra i bedriftens markedsarbeid, noe som innebærer at de skal kunne utvikle en enkel markedsplan for en mindre bedrift. Kurset krever at studenten jobber både selvstendig (selvstudie og forelesninger) og i gruppe. Begge deler er viktig for studentens læringsprosess.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om markedsføring som fag
 • Forstå markedsføringens viktigste funksjoner. 
 • Ha kunnskap om ulike faser i bedriftens markedsarbeid.
 • Ha kunnskap om hvordan bedrifter planlegger og gjennomfører sentrale markedsaktiviteter.
 • Ha kunnskap om de viktigste gruppene av markedsføringsvirkemidlene.

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til markedsføring og bedriftens virkemiddelbruk (bruk av ressurser). 
 • Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter som vil øke bedriften måloppnåelse.
 • Kunne være med på å utvikle og gjennomføre bedriftens markedsplan.
 • Kunne gjennomføre en analyse av de viktigste forholdene som påvirker bedriften lønnsomhet.

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til markedsføringsfaget betydning både for bedriften, miljøet, forbrukeren og samfunnet.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle markedsaktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor. 
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring markedsføring i bedriften.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger og seminarer.

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb. Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.

Eksamen

Arbeidskrav:
Studentene skal gjennomføre et selvstendig arbeid. Arbeidene kan både skje i grupper og individuelt. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret.  

Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å få avlegge eksamen i emnet.

Krav til godkjent ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Eksamensform:
4 timers individuell skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved  Campus Alta og Campus Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). For å få avlegge kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at den gruppebaserte semesteroppgaven er bestått.

 

Eksamensdato

Skriftlig 01.06.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1004 Markedsføring 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Bok & Barista (Alta) eller Akademisk Kvarter (Tromsø).
Undervisning Vår 2015
Se timeplan for første gang