høst 2014

BED-1013F Bedriftsøkonomisk analyse og etikk - 10 stp

Sist endret: 03.02.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse (7 studiepoeng) tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori

Etikk (3 studiepoeng) tar opp etiske begrep som verdi, plikt og identitet og sammenholder etikk mot egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

  • Kunne forklare sentrale begrep og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyse av bedriftsøkonomiske problemer
  • Eksempler på begrep som skal kunne forklares: faste kostnader, variable kostnader, alternativkost, dekningsbidrag, selvkost, nåverdi, sluttverdi og kapitalkostnad
  • Eksempler fra verktøykassen: dekningsbidragsanalyser, selvkostkalkyler, nullpunktomsetning, volumanalyse, driftsregnskap, produktkalkulasjon og produktvalganalyser
  • Etiske begrep som verdi, plikt og identitet er sentrale og forstås i sammenheng med bruk av faglige verktøy og egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger

 

Ferdigheter

  • Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begrep og verktøy) i analyser og diskusjoner omkring bedriftsøkonomiske problemstillinger
  • Skille mellom relevant og irrelevant informasjon
  • Ta ansvar for egen læring og gjennomføre stadig mer krevende oppgaver gjennom studiet

 

Kompetanse

  • Gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leseren forstår anvendt framgangsmåte og svaret som framkommer
  • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende det på korrekt måte.   Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
  • Stå for veloverveide standpunkt og ansvarlige handlinger i praksis

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.  Karakterskala A-E, med F som stryk.  To obligatoriske innleveringsoppgaver må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen

Skriftlig eksamen avholdes ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Alta og campus Tromsø.  Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder.  I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen .  Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100%)

Hjelpemidler til eksamen: kalkulator med tomt minne, huskelapp (en original håndskrevet A4-side)

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 28.11.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk 10 stp

Pensum

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse av Kjell Gunnar Hoff, Universitetsforlaget

Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse av Kjell Gunnar Hoff, Universitetsforlaget

Etikk og samfunnsansvar av Øyvind Kvalnes, Universitetsforlaget

Pettersen, Roar: Oppgaveskrivingens ABC - veileder og førstehjelp for høgskolestudenter, Universitetsforlaget, Oslo 2008.  Kapittel 1-4.

Bårnes, Vibeke og Løkse, Mariann: Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker, Høyskoleforlaget, Kristiansand 2011.  Kapittel 1, 4-7, 10.

Undervisning Høst 2014
Første gang: Se timeplan på nett