høst 2014

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Studenten vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre en enkel samtale på kvensk. Studenten skal få kunnskaper i sentral kvensk morfologi: finitt verbbøyning (aktiv og passiv, imperativ 2. person entall og flertall, bekreftende og nektende nåtid og fortid,), nomenbøyning (de mest produktive kasusformene samt tall) og grunnleggende syntaks med de mest frekvente setningstyper samt tilegne seg et sentralt ordforråd på ca. 900 ord. Det vil også være noe kvensk kulturkunnskap innbakt i undervisninga.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha;

  • tilegnet seg elementære kunnskaper i kvensk grammatikk og i det kvenske ordforrådet
  • noe innblikk i kvensk historie og kultur

Ferdigheter:

  • praktiske ferdigheter i kvensk språk
  • elementære kommunikative kunnskaper i kvensk språk både skriftlig og muntlig
  • kunne telle på kvensk, hilse og presentere seg selv og andre på kvensk, kunne fortelle om og beskrive seg selv, sin familie og sine venner, både i nåtid og fortid diskutere bl.a. natur, reising i tid og rom, tradisjonelle kvenske næringer og levemåter, og andre lignende hverdagslige ting.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen består av prøving i praktisk kvensk, og skal følgelig svares på kvensk.

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter. I tillegg vil det være tre til fire samlinger.

Undervisninga vil ha vekt på øvelser som utvikler det kreative bruket av språket. Eksempler på muntlige øvelser er rollespill og fri fortelling. Et eksempel på en skriftlig øvelse er skriving av egne fortellinger.

Alle emner blir evaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidskrav:

Fem obligatoriske oppgaver på en halv side hver, der én av oppgavene er muntlig. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle de fem oppgavene skal være godkjent før studenten kan ta eksamen. Studenten har møteplikt i 75 % prosent av undervisninga i samlingene.

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 1 side og en muntlig eksamen. Hjemmeeksamenen vil måle studentens kunnskaper i å produsere tekst på kvensk, den muntlige eksamen ferdighetene i å diskutere på kvensk.

Hjemmeeksamenen vil være på én uke og den muntlige eksamenen på 20 min. Begge evalueres med bokstavkarakter A - F, hvor F er ikke bestått. Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige prøven 2/3 og den muntlige 1/3.

Kontinuasjonseksamen:
Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Publiseres i juni.


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no