høst 2014

BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 20.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

 

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling

 Ferdigheter:

  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse og foreslå løsninger.
  • Kunne kartlegge ledelsesmiljøet og utvikling av ansatte

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
  • Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter. To obligatoriske innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen. Innleveringene skal gjøres i grupper av tre studenter. Skriftlig eksamen arrangeres i Alta eller Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimun ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamens i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).

Eksamensdato

Skriftlig 19.11.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Bok & Barista (Alta) eller Akademisk Kvarter (Tromsø).
Undervisning Høst 2014
Første gang: Se timeplan på nett