vår 2014
SOS-1001 Individ og samfunn - 20 stp

Sist endret: 07.04.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

 Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Examen philosophicum og Examen facultatum. Siden en del av litteraturen er på engelsk, anbefales det også at studentene behersker engelsk som lesespråk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

 Med utgangspunkt i ulike sosiologiske teorier gir emnet en oversikt over sentrale sosiologiske temaer knyttet til menneskelig samliv slik det arter seg på ulike nivåer; fra individer og grupper, sosiale institusjoner, og til regionalt og nasjonalt plan. Sosiologiske begreper introduseres for å belyse sosiale enheter og prosesser av varierende størrelse og omfang; mikronivå (teori om handling, samhandling), mesonivå (teori om sosialisering) og makronivå (teori om storsamfunn, samhold og sosial endring).

Hva lærer du

 Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen fagområdet sosiologi
  en forståelse av norske samfunnsforhold, herunder nordnorske og samiske forhold
 • kjennskap til sosiologiske begreper og fagterminologi og oversikt over sentrale sosiologiske temaer
 • kunnskaper om analyse og skriving av akademiske tekster

 

Ferdigheter:

 • kunne redegjøre for ulike sosiologiske teorier på mikro-, meso- og makronivå
 • grunnleggende ferdigheter i å lese og skrive akademiske tekster


Kompetanse:

kunne formidle generell sosiologisk kunnskap og kunne benytte sosiologisk terminologi til å analysere generelle samfunnsforhold


Undervisnings- og eksamensspråk

 Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 16 dobbeltimer med forelesning og omtrent 16 dobbeltimer med seminarer knyttet til faglig innhold samt lesing og skriving av akademiske tekster. I tillegg tilbys det eksamensforberedende seminar.

På seminar kan studentene fordype seg i temaer og problemstillinger som er lagt fram på forelesningene. Seminarundervisningen bygger på aktiv deltakelse og forutsetter selvstendig arbeid fra studentene. De vil på denne måten også få trening i både muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff.

Kvalitetssikring av emnet
Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Underveisevaluering foretas muntlig sammen med faglærer. Sluttevalueringen foretas vanligvis skriftlig. Evalueringene gjennomgås av faglærer og drøftes av programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskravet er knyttet til kurs i innføring i tekstanalyse og skriving av akademiske tekster, og består av obligatorisk frammøte på forelesning og seminar i dette kurset i uke.

Eksamen/vurderingsform:
Eksamen består av en 2 ukers (14 dager) hjemmeeksamen på ca. 6000 ord (omtrent 15 sider) over oppgitt oppgavetekst og påfølgende muntlig eksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått.
Studenten får kun gå opp til muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.


Pensum

Schiefloe, P. M.: Mennesker og samfunn, Fagbokforlaget, 2. utgave, Bergen -11, 488s.

Berger P./Luckmann T.: Den samfunnsskapte virkelighet, Fagbokforlaget, 4. opplag, Bergen -08, 167s.

Frønes I./Kjølsrød L. (red.): Det norske samfunn, Gyldendal, 6. utgave, Oslo -10, minus kap. 20 og 21. Til sammen 457s.

Jentoft S./Nergård J-E./Røvik K. A.: Hvor går Nord-Norge?, Orkana, Stamsund -11. Minus kap. 1,3, 5, 6, 7, 9 og 11. Til sammen ca. 300s (p.g.a. komprimert tekst).

 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SOS-1001