vår 2014
PSY-1504 Psykometri - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1504 Psykometri 5 stp

Innhold

Formålet med emnet er å introdusere studentene for sentrale begrep innen testpsykologien. Særlig begrep som reliabilitet, validitet og normering står sentralt. Videre er dette kunnskapsgrunnlaget avgjørende for å kunne vurdere og å utføre kvalitetsmessig gode kartlegginger/utredninger av både klinisk psykologisk/psykiatrisk og nevropsykologisk art, inklusive spørreskjemabaserte kartlegginger.

Det gis en teoretisk introduksjon til testskåre reliabilitet og validitet, samt hvordan anslå/estimere reliabilitet. Skilnadene mellom klassisk og moderne test-teori tydeliggjøres, blant annet ved å illustrere faktoranalyse (klassisk) versus Rasch-modeller (moderne) for estimering av testledd parametre.

Kurset inkluderer også en ferdighetsbit hvor studentene skal lære seg å administrere, skåre og å tolke en intelligenstest, dvs. WAIS-III og WISC-IV (evt. nyere utgaver av disse testene). Videre inngår det praksis i administrasjon, skåring og tolkning av standardiserte psykologiske spørreskjemaer, med Vineland skalaen for adaptiv atferd som eksempel.


Hva lærer du

Læringsutbytte:

Studentene skal etter kurset ha:

Kunnskap og forståelse til å:

-Forklare sentrale begrep innen testpsykologien, eks. reliabilitet, validitet og normer.

-Vurdere kvalitet og egnethet ved psykologiske tester på bakgrunn av informasjon om reliabilitet, validitet og normering.

-Kunne kritisk vurdere testvalidering basert på klassisk testteori (eks. faktoranalyse) versus moderne testteori (Rasch-modeller), og deres respektive fordeler og ulemper.

Ferdigheter til å:

-Kunne gjennomføre undersøkelser for å anslå/estimere relevant reliabilitet og validitet.

-Kunne administrere og skåre en standard intelligenstest (eks. WAIS-III og WISC-IV) og et standardisert psykologisk spørreskjema (eks. Vineland for adaptiv atferd).

Generell kompetanse til å:

-Kunne kritisk vurdere og profesjonell holdning til bruk av tester.

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriske forelesninger og praktiske øvelser i administrering av bl. a. WAIS III og WISC-IV. Kombinasjonen av forelesninger, innleveringsoppgave og praktiske øvelser, forventes å imøtekomme både de teoretiske læringsmålene (beskrive, bedømme, generalisere), samt de praktiske (administrering av psykologiske tester).

Eksamen

Arbeidskrav: All undervisning er obligatorisk. Studentene skal levere inn en oppgave på inntil 10 sider. Denne vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Eksamen: bestått testpraksis. Vurderes til bestått/ikke bestått. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen/ utsatt eksamen på emnet.

 


Pensum

Domino, G. & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: An Intoduction (2. utg.). Cambridge University Press. Kap: 1-14.

Enkeltartikler

Dariush, A. (2010). Rasch-modellen og dens utvidelse. I M. Martinussen (Red.), Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag (ss. 57-88). Bergen: Fagbokforlaget.

Samt kompletterende sider om klassisk testteori, leveres elektronisk.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-1504
  • Tidligere år og semester for dette emnet