vår 2014
JUR-6002 Videreutdanning i barnerett - 10 stp

Emnetype

Teoretisk. Emnet er et videreutdanningsemne og kan ikke tas som en del av masterstudiet i rettsvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (søkere som fyller 25 år i søknadsåret, og som har arbeidserfaring og/eller annen erfaring som er relevant i forhold til dette utdanningstilbudet, kan tas opp på grunnlag av realkompetanse).

Innhold

Emnet omhandler barns rettslige stilling. Hovedvekten legges på reglene i lov om barn og foreldre og lov om barneverntjenester. Herunder inngår reglene om beskyttelse av barn mot vold i nære relasjoner og reglene om taushetsplikt/opplysningsplikt. I tillegg behandles hovedreglene om barns rettslige handleevne og barns strafferettslige ansvar. Barns menneskerettigheter utgjør en sentral og integrert del av faget, med særlig fokus på FNs Barnekonvensjon (BK).

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter bestått eksamen skal studenten ha kunnskap om:

 

- Foreldreansvarets innhold, om hvem som har foreldreansvaret for barn, vergemål, reglene om fast bosted og samværsrett når barn og foreldre ikke bor sammen

- Lov om barneverntjenester, herunder organiseringen av barneverntjenestene, vilkårene for særlige tiltak etter loven, hovedtrekkene i saksbehandlingsreglene. Menneskerettighetenes innflytelse og betydning for barnevernslovgivning og praksis, og rettssikkerheten for barna i barnevernet vektlegges særskilt. Likeledes forholdet mellom frivillige hjelpetiltak og tvangsinngrep

- Reglene om taushetsplikt, melderett og meldeplikt til barnevernet, muligheter og grenser for tverrfaglig samarbeid

- Barns rett til å uttale seg, med- og selvbestemmelsesrett, både overfor foreldre og overfor det offentlige, i og utenfor rettslige prosesser

- Hensyn som ligger bak reglene og om de verdier barnerettslige regler skal ivareta

- Hovedtrekkene i FNs Barnekonvensjon og hvordan den anvendes i norsk rett

- Hovedtrekk i praktisk juridisk metode

 

Ferdigheter:

Etter bestått eksamen skal studenten kunne:

 

- Identifisere barnerettslige problemstillinger

- Anvende den barnerettslige kunnskapen i praktisk arbeid

- Fremstille og kommunisere barnerettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig

- Argumentere ut fra barns menneskerettslige vern i problemstillinger hvor det er relevant

- Bruke tilegnede kunnskaper til å holde seg faglig oppdatert fremover og til å videreutvikle sine ferdigheter innenfor barnerettslige problemstillinger

- Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid med barnerettslige problemstillinger særlig kan lede til

 

Undervisningen skal legge til rette for at studentene tilegner seg kunnskapene og kan anvende ferdighetene som nevnt, både gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen er i hovedsak nettbasert, gjennom læringsstier som må følges. Disse vil eksempelvis bestå av forelesninger, oppgaver og dommer. I tillegg vil det være to samlinger a 6 timer, fortrinnsvis i Tromsø, samt en obligatorisk innlevering av en mindre skriftlig oppgave.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen kreves at hele læringsstiene følges, deltakelse på begge samlingene og godkjent besvarelse av den obligatoriske øvingsoppgaven.

 

Eksamensform:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, med F som ikke bestått. Kandidater som fremstiller seg til eksamen og blir bedømt til karakteren F har rett til å kontinuere, jf. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 22.


Pensum

Pensumoversikten finner du på våre hjemmesider

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: JUR-6002
  • Tilleggsinformasjon
  • Opptak til emnet
  • Tidligere år og semester for dette emnet