høst 2013
PSY-8002 Eksperimentell design og statistikk - 3 stp

Søknadsfrist

14.10.2013

Emnetype

Ph.d.-emne

Opptakskrav

For å ta ph.d.-emner må en ha minimum master eller tilsvarende, eller være tatt opp på Forskerlinjen.

For informasjon om hvordan søke opptak, gå til: https://uit.no/helsefak/forskning/phd/emner

Anbefalte forkunnskaper:
Deltakerne bør ha kjennskap til grunnleggende statistiske begreper som sentral tendens, varians, normalfordeling. Grunnleggende kunnskap om eksperimentelle design er en fordel. Det er en fordel med grunnleggende kunnskap om PASW. Alle deltakerne må ha PASW tilgjengelig i undervisningen.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-8009 Eksperimentell design og statistikk 2 stp

Innhold

Kurset gir ei innføring i typer av eksperimentelle design, og den statistiske analysen av disse ved variansanalyse og oppfølgingstester. Design som vil bli dekka er mellom-gruppe design med en faktor med to og flere nivå, faktorielle mellomgruppe design, og innan-gruppe design med en faktor og to og flere nivå. I samband med dette vil tema som korreksjoner i multivariate design, beregning av effektstørrelse, power analyse, valg av oppfølgingstest, og grafisk framstilling av resultat bli diskutert.

Hva lærer du

Studenten skal kunne:
  • beskrive enkle og faktorielle eksperimentelle design og forklare den statistiske analysen av disse.• beskrive når oppfølgingstesting kan gjøres og hvordan.
  • beregne effektstørrelse av hovedeffekter.
  • gjennomføre variansanalyser i PASW.
  • være i stand til grafisk å framstille resultatene av forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men en del av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Kurset kan gis på engelsk i enkelte år.

Eksamen kan leveres på engelsk eller norsk.


Undervisning

Omfang av undervisning i klasserom er 20 timer. Undervisninga vil bestå av forelesinger og praktiske regneøvelser, samt at analyser blir utført vha. tavla og PASW. Hjemmeoppgaver vil være del av undervisningen.

Eksamen

Arbeidskrav

Tre hjemmeoppgaver (ca. 3 sider per oppgave) må være innlevert og godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform er hjemmeeksamen (ca. 10 sider, inklusiv output fra SPSS). Eksamen blir vurdert til bestått/ikke bestått

Kontinuasjonseksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester


Pensum

Andy Field: Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4th Ed.

Pensumlisten kan bli utvidet.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: |
  • Studiepoeng: 3
  • Emnekode: PSY-8002
  • Tidligere år og semester for dette emnet