høst 2013

KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Sist endret: 03.01.2014

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i årsstudium i kvensk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper: KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur eller tilsvarende.

Søknadskode 5127 - nettbaserte og desentraliserte emner.

Obligatorisk forkunnskapskrav

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur

Innhold

Studiet gir omfattende kunnskaper i kvensk kultur og litteratur. Studentene spesialiserer seg på ett eller flere felt innenfor emnet. Materialet presenteres i form av en individuell oppgave eller gruppeoppgave. Spesialiseringstemaet kan være relatert til undervisning, skjønnlitteratur, media, kulturhistorie eller minoritetsproblematikk generelt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

  • lære seg å analysere kulturelle fenomen ved hjelp av kulturforskningens redskaper og aktuell kildelitteratur, arkiv osv
  • få øvelse i oppgaveskriving, argumentasjonsteknikk og bruk av kulturhistoriske og skjønnlitterære kilder.

Ferdigheter:

  • emnet gir gode kunnskaper i kvensk kultur og litteratur samt ferdigheter i å formidle og undervise dette til andre.
  • emnet gir ferdigheter i å forstå og formidle kvensk kultur som en transnasjonal minoritetskultur med særegne trekk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter. Kvalitetssikring av emnet: Emnet sluttevalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studenten skal skrive en individuell oppgave på ca. 8-10 sider som må være godkjent for å fremstille seg til eksamen. Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent.Eksamen/vurderingsform:

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen, ca. 8-10 sider , 5 dagers skrivetid i slutten av semesteret.Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F. Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVE-6120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur 10 stp