høst 2013

KVE-1005 Skriftkvensk med variasjoner - 10 stp

Sist endret: 03.01.2014

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper: KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1 og KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk eller tilsvarende.

Søknadskode 5126 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Studenten skal sette seg inn i prinsipper som ofte følges når et skriftspråk skal utvikles, samt i det arbeidet som er utført av Kvensk språkting.

 

Studenten skal velge et autentisk tekstpensum med tekster som har utgangpunkt i forskjellige kvenske dialekter. Studenten skal sette seg inn i tekstene og lære å analysere dem både når det gjelder ordforråd og grammatikk. Studenten skal kunne skille de forskjellige variantene fra hverandre og se dem i forhold til variasjonen i kvensk skriftspråk. Hun/han vil øve på å skrive på én av variantene, en variant som studenten selv har valgt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

  • innblikk i utviklinga av kvensk skriftspråk, hvordan variasjonen i kvenske dialekter er blitt ivaretatt i dette utviklingsarbeidet, og hvordan denne variasjonen gjenspeiler seg i skriftlig kvensk.

 

Ferdigheter:

  • videreutvikle sine ferdigheter i å skrive tekster på en av de kvenske skriftspråksvariajonene med utgangspunkt i vedtakene fra Kvensk språkting.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk og norsk. Den/de praktiske oppgaven(e) som går på å skrive på en kvensk skriftspråkvariasjon, skal følgelig besvares på kvensk. Ellers kan mappeoppgavene leveres enten på kvensk eller norsk eller på et annet språk avtalt med faglæreren.

Undervisning

Det vil bli arrangert en oppstartsamling i begynnelsen av semesteret. Ellers vil det være mulig å følge undervisninga og få veiledning via nettet (Fronter). Ved behov vil det også arrangeres noe klasseundervisning i tillegg til oppstartsamlingen. Studenten vil i løpet av semesteret arbeide med forskjellig typer oppgaver, både tekstanalyser og skriveoppgaver, som munner ut i en mappeeksamen. Oppgavene vil bli kontinuerlig kommentert.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil være én obligatorisk oppgave med utgangspunkt i teoripensumet. Oppgaven skal leveres til angitt dato.

 

Eksamen og vurdering:

Eksamen består av en mappe på fire oppgaver som hun/han arbeider med i løpet av semesteret, og som hun/han skal levere i ferdigstilt form til angitt dato.

Alle oppgavene evalueres med bokstavkarakter.

Ved beregning av den endelige karakteren teller alle oppgavene likt.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan