høst 2013
PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning i utviklingspsykologi 5 stp

Innhold

Emnets innhold: Én uke observasjonspraksis i barnehage, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra systematisk observasjon. Én uke forskningspraksis på sykehjem eller i eldrebolig, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra tester og evt. intervjuer. Anvendt utviklingspsykologi: forelesninger, gruppearbeid ut fra kasusbeskrivelser og drøfting av problemstillinger knyttet til diagnostisering og intervensjon.

Hva lærer du

Læringsutbytte: Kunnskaper om planlegging og gjennomføring av observasjoner og forskning i vanlige miljøer for barn og eldre. Introduksjon til klinisk-psykologisk anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning: Ca. 36 timer forelesning, veiledning og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Noe obligatorisk undervisning og forberedelse til praksis. Obligatorisk praksis.

 

Eksamen: Praksisrapport skrevet av to og to studenter; halvparten knyttet til praksis i sykehjem, halvparten knyttet til praksis i barnehage.


Pensum

Pensum: Pensumgrunnlaget (teori og metode) for emnet finnes i pensumet for PSY-2541 og PSY-2542. I tillegg forutsettes det at man setter seg inn i skriftlig materiale direkte knyttet til praksisen (gjøres tilgjengelig i forkant av praksisukene).

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2543
  • Tidligere år og semester for dette emnet