høst 2024
DRA-6005 Skuespillerens kreative prosesser - 30 stp

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne. Samlingsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.  

Det tas forbehold om at det er nok antall søkere til at studiet starter opp.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.


Innhold

Emnet Skuespillerens kreative prosesser gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i utvalgte innganger til skuespillerarbeid.  

Emnet setter søkelys på:  

 • Innføring i utvalgte skuespillertradisjoner
 • Utforskende arbeid med kropp og stemme

Skuespillerteknikker og karakterarbeid med utgangspunkt i utvalgte metoder   


Hva lærer du

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:   

Kunnskaper    

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om:  

 • Utvalgte spillestiler, uttrykksformer og arbeidsprosesser 
 • Skuespillerens håndverk og virkemidler 
 • Kreativt og skapende arbeid

  Ferdigheter   

Studenten skal kunne:  

 • Benytte utvalgte spillestiler, uttrykksformer og arbeidsprosesser  
 • Bruke kropp og stemme uttrykksfullt og variert i spillsituasjoner 
 • Bruke improvisasjon i utvikling av sceniske uttrykk
 • Samspille med andre i ulike spillsituasjoner   

Generell kompetanse  

Studenten skal kunne:  

  • Benytte og kombinere virkemidler og verktøy fra ulike tradisjoner i utvikling av rollefigurer og sceniske uttrykk
  • Reflektere over egne kreative prosesser og sceniske uttrykk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert.  

Emnet består av varierte undervisnings- og arbeidsformer:

 • Praktiske øvelser og utforskende arbeid 
 • Arbeidsvisninger 
 • Fremføringer 
 • Forelesninger, seminarer og individuelt arbeid med teori 
 • Muntlig og skriftlig refleksjon 
 • Veiledning og individuelle tilbakemeldinger 

Kollektive og praktiske arbeidsformer er sentralt i emnet og forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen.  


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 1/2 14 Dager Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 1/2 20 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse Godkjent – ikke godkjent
Visning Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 80 % deltagelse i undervisning 
 • Visning av et skuespillerarbeid ca. 15 minutter
 • Muntlig fremlegg knyttet til teoretiske hovedområder i emnet
 • Faglig refleksjon knyttet til eget skuespillerarbeid. Skriftlig notat på ca. 1000 ord

Mer info om praktisk eksamen

Utøvende gruppeeksamen. Utvikling og fremføring av et scenisk uttrykk. Fremføringen skal ha en varighet på ca. 20 min. Det gis 3 dagers forberedelse. Fremføringen etterfølges av en faglig refleksjonssamtale, med en varighet på ca. 15 min

Studentene vurderes individuelt. 


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ved karakter ikke bestått på en av delene, skal kun denne delen tas på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: DRA-6005
 • Ekstra informasjon
 • Søknadsfrist: 1. august

 • Tidligere år og semester for dette emnet