høst 2024
SPA-1011 Spansk grammatikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk som del av årsstudium i spansk, bachelorgradsprogram i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8-13, studieretning spansk (fag 1) og spansk som fag 2. Det anbefales å ta emnet sammen med SPA-1014 Praktisk spansk II.

Anbefalte forkunnskaper: SPA-1013 Praktisk spansk I eller tilsvarende.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.


Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk med hovedvekt på verbalsystemet. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. ordklasser og deres semantiske, morfologiske og syntaktiske egenskaper;

2. grammatiske kategorier (género, número, grado, persona, modo, tiempo, voz);

3. syntaktiske enheter (palabras, enunciados, frases, oraciones, sintagmas, locuciones);

4. syntaktiske funksjoner (sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del núcleo del sintagma, modificador, determinante, nexo);

5. leddsetninger;

6. bruken av finitte og infinitte verbformer;

7. verbalperifraser;

8. passiv;

9. upersonlige setninger;

10. adjektivets plassering;

11. samsvarsbøyning.

I emnet inngår også øvelser knyttet til temaene som nevnes ovenfor, arbeid med originale tekster og grammatisk analyse.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1013 Praktisk spansk I

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke tilhørende grammatisk terminologi på spansk
 • oppgi hvilken ordklasse ordet tilhører og beskrive ordets form og syntaktisk funksjon
 • finne en leddsetning og si hvilken type leddsetning det er
 • forklare bruken av de forskjellige verbformene
 • forstå og beskrive grunnleggende strukturer i spansk samt videreformidle sin kunnskap om spansk grammatikk
 • gjøre greie for de viktigste forskjellene mellom det norske og det spanske grammatiske systemet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp), og består av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Det er viktig at studentene jobber regelmessig i løpet av hele semesteret.

​Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er i gjennomsnitt 4 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

​Kvalitetssikring av emnet:

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.​


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.11.2024 09:00 (Utlevering)
28.11.2024 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige prøver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • to skriftlige prøver i timen.

De to skriftlige prøvene gjennomføres i timen til fastsatt tid. Nærmere informasjon om arbeidskravene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet