høst 2024
SOS-1030 Frivillig arbeid - nettbasert - 30 stp

Emnetype

Emnet kan tas som en del av bachelorstudiet i sosiologi, og vil da erstatte andre valgemner/frie emner. Emnet kan gjerne tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer. Emnet er spesielt beregnet for studenter som er engasjert i en eller annen form for frivillig arbeid fra før, men det er ikke noe i veien for at studenten begynner med frivillig arbeid samtidig med studiet. Emnet gis som nettbasert tilbud.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid 10 stp
SOS-6008 Kultur, fritid og frivillig arbeid 10 stp

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedkomponenter:

1) Emnet består av en teoretisk innføring i sosiologisk teori som anvendes på feltet fritid og frivillig arbeid. Dette knyttes sammen med valg av fritidsaktiviteter, og da spesielt frivillig arbeid. Fritid som fenomen er et tema som gjennomgås, og en vil vise til den historiske utviklinga av fritid og valg fritidsaktiviteter. Hovedfokus vil være å forstå hvorfor folk velger frivillig arbeid, og å forstå utvikling av fenomenet frivillig arbeid i samfunnet. Forholdet mellom den norske staten og de frivillige organisasjonene er også et viktig tema. Utbredelsen av, og arbeidet til de store, ikke statlige organisasjonene, NGO (Non-governmental Organizations) både nasjonalt og internasjonalt drøftes. Frivillig arbeid i andre land vil også være tema som tas opp.

2) Praksis i frivillig arbeid og faglig refleksjon over dette arbeidet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • kunnskaper i sosiologisk teori om kultur og fritid.
 • kjennskap til fritid og frivillig arbeid i nåtid og nær historie, de store organisasjonene nasjonalt og internasjonalt, og de små lokale organisasjonene
 • god forståelse av frivillig arbeid som samfunnsmessig fenomen.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • vise hva frivillig arbeid betyr i samfunnet
 • se spørsmål om frivillig arbeid i et større perspektiv, både nasjonalt og internasjonalt
 • anvende sosiologisk teori i forståelsen av fritid og frivillig arbeid.

Kompetanse:

 • kunne drøfte frivillig arbeid i et sosiologisk perspektiv, og sette egne erfaringer fra frivillig arbeid inn i en faglig sammenheng
 • gjøre rede for kunnskaper om frivillig arbeid i et større skriftlig arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis ca 20 timer forelesning. Emnet gis som nettbasert tilbud. Forelesningene vil bli filmet og legges ut på undervisningsportalen Canvas. Der vil det også bli lagt ut powerpoint.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 25.10.2024 09:00 (Utlevering)
06.12.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Delta i frivillig arbeid over en periode på minst 3 uker, og levere en skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Delta i nettbasert diskusjonsforum og levere 6 faglige innlegg Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk veiledning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav knyttet til frivillig arbeid: Studenten må delta i frivillig arbeid over en periode på minst 3 uker, og skrive en skriftlig oppgave som er knyttet til dette frivillige arbeidet. Oppgaven skal være på ca. 6 sider (2400 ord). Det vil bli gitt nærmere beskrivelser av hva som skal inngå i denne skriftlige oppgaven. Organisasjon/arena for frivillig arbeid skal godkjennes av faglærer. Det skal leveres bekreftelse fra organisasjon eller annen dokumentasjon på deltakelse. Bekreftelsen leveres samtidig som oppgaven (arbeidskravet) om frivillig arbeid.
 • Deltakelse i nettbasert diskusjonsforum om frivillig arbeid. Alle må delta med innlegg og kommentarer, deriblant minst 6 faglige innlegg. Nærmere beskrivelse av diskusjonsforumet vil bli lagt i Canvas.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SOS-1030
 • Tidligere år og semester for dette emnet