høst 2024
SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for de som skriver mastergradsoppgave i samisk språkvitenskap og det kan tas som enkeltemne så fremst studenten fyller opptakskravene til Master i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning med 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Nordsamisk fra begynnernivå/som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak.

Anbefalte forkunnskaper: SAM-2015 Samisk språkvitenskap: Morfosyntaks og syntaks - 10 stp.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet tar utgangspunkt i samspill mellom teori, metode og data i planlegging og gjennomføring av språkvitenskaplege forskingsprosjekt. Studentene skal sette seg inn i sammenhengen mellom teoretiske perspektiv og ulike metoder for å samle inn og behandle ulike typer språklig materiale, slik at de skal kunne gjennomføre en språkvitenskapelig granskning med teoretisk bevissthet og på en metodisk best mulig måte i forhold til målsetting og problemstilling i prosjektet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskaper om:

 • vitenskapsteoretiske forhold, spesielt innafor samisk språkforskning
 • forholdet mellom teori, metode og data
 • ulike typer empirisk materiale på det språkvitenskapelige feltet, og hva de kan brukes til
 • etiske retningslinjer for behandling av språkvitenskaplig data

Ferdigheter

Du kan:

 • kjenne igjen, gjøre greie for, vurdere og drøfte ulike faglige og teoretiske tilnærmingsmåte som inngår i studieemnet
 • gjøre en kritisk vurdering av metodisk utforming i språkvitenskapelige arbeid generelt
 • planlegge, og gjennomføre ei egen innsamling av samiskspråklige data
 • analysere empirisk materiale og diskutere resultatene på bakgrunn av relevant teori

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Eksamen er samisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert i form av forelesninger.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En skriftlig oppgave gitt av faglærer. Oppgaven knyttes til vitenskapelige tekster eller datainnsamling.
 • Presentasjon av pågående arbeid med semesteroppgaven på et seminar.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • en semesteroppgave på 10-12 sider. Oppgaven skal være en språklig problemstilling som belyses med en analyse av språklig materiale.

Oppgaven skal skrives med veiledning og leveres innen fastsatt frist. Eksamensspråket er samisk.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgaven som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3010
 • Tidligere år og semester for dette emnet