høst 2024
REI-1007 Bærekraftige Eventer & Festivaler - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Info om opptakskrav og søknadskode finnes her:

https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711492


Innhold

I dette emnet om bærekraftige eventer og festivaler vil vi utforske hvordan event- og festivalbedrifter kan operere på en måte som er miljømessig ansvarlig, økonomisk levedyktig og sosialt inkluderende. Vi vil se på prinsippene for bærekraftighet og hvordan disse kan anvendes i planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangementer. Gjennom forelesninger, gjesteforelesere, casestudier og praktiske oppgaver vil du lære om: bærekraftige praksiser, involvering av ulike stakeholdere slik som frivillige, samt økonomisk og sosial bærekraft for lokalsamfunnet. Ved slutten av emnet vil du ha en dypere forståelse av de komplekse utfordringene og mulighetene som ligger i å skape bærekraftige eventer og festivaler.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om bærekraftige prinsipper og hvordan disse kan integreres i planleggingen og gjennomføringen av eventer og festivaler.
 • forstår hvordan bærekraftige eventer og festivaler kan bidra til miljømessig ansvarlighet, økonomisk levedyktighet og sosial inkludering.
 • kjenner til nasjonale og internasjonale retningslinjer og standarder for bærekraftighet i event- og festivalbedrifter.
 • forstår viktigheten av å involvere lokalsamfunn, leverandører, sponsorer og deltakere for å skape bærekraftige eventer og festivaler som gagner alle parter.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende bærekraftige praksiser i planleggingen og gjennomføringen av eventer og festivaler.kan vurdere bærekraftige løsninger som er tilpasset ulike typer arrangementer.
 • kan kommunisere og samarbeide effektivt med stakeholdere for å fremme bærekraftige initiativer.
 • kan analysere og reflektere over eventers og festivalers påvirkning på miljøet, økonomien og samfunnet, og foreslå forbedringer.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan delta i prosjekter som fremmer bærekraft i event- og festivalbedrifter.
 • kan formidle betydningen av bærekraftige eventer og festivaler til et bredt publikum, inkludert bransjeaktører og lokalsamfunn.
 • har en forståelse av de etiske og sosiale aspektene ved event- og festivaldrift.
 • har kompetanse til å bidra til innovasjon og utvikling av bærekraftige praksiser i event- og festivalbedrifter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner. Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

Information to incoming exchange students

This course has academic prerequisites. Please see the «Prerequisite» section for more information

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Off campus exam 07.10.2024 09:00 (Utlevering)
11.10.2024 14:00 (Innlevering)
4 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

1 written group assignment Godkjent – ikke godkjent
1 oral group assignment Godkjent – ikke godkjent
Mandatory attendance (70%) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1) Individuelt skriftlig arbeidskrav

2) 70 prosent oppmøte på samlinger


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet