høst 2024
PED-3302 Lek og utforskende pedagogikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som valgemne av studenter på øvrige mastergradsprogram ved ILP. Emnet kan ikke tas som enkeltemne av andre enn de nevnte.

Innhold

I dette emnet presenteres og drøftes nyere forskning på lek og utforskende pedagogikk i barnehage. Lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver på lek og barns meningsskaping står sentralt. Emnet vil utfordre studentene til faglige og kritiske analyser og drøftinger i lys av profesjonsetiske problemstillinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

En kandidat som har fullført dette emnet har:

 • Inngående kunnskap om nyere forskning og ulike perspektiv på barns meningsskaping og lek
 • Inngående kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger i lys av forskning og pågående debatter
 • Inngående kunnskap om utforskende pedagogikk

Ferdigheter

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

 • Igangsette, inspirere og veilede utforskende pedagogiske praksiser
 • Lede endringsprosesser i barnehagen knyttet til lek og utforskende pedagogikk

Kompetanse

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

 • Analysere og drøfte hvordan ulike forståelser og perspektiver på barns meningsskaping og lek får konsekvenser for barnehagens utforskende pedagogikk
 • Analysere, formidle og begrunne pedagogiske valg og praksiser
 • Anvende kritisk tenking i pedagogiske prosesser

Undervisning

Emnets undervisningsmetoder vil variere mellom forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer, studentledete workshops, og kritisk drøfting av studenttekster med hverandre-respons.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell skriftlig fagtekst Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Individuell skriftlig fagtekst: 2500 ord (+/- 10%).

Muntlig presentasjon i gruppe, om lag 20 min.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3302
 • Tidligere år og semester for dette emnet