høst 2024
MAT-6053 Innføring i logikk, bevis, resonnering og argumentasjon med programmering - 5 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Desentralisert - campus Tromsø har ansvar for emnet, men studentene trenger ikke å komme til Tromsø. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark, med forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Se nærmere beskrivelse under undervisningsmetoder.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-1005 Diskret matematikk 5 stp

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i logikk, bevis, matematisk resonnering og matematisk argumentasjon, som innbefatter grunnleggende mengdelære, utsagnslogikk, ulike bevistyper, relasjoner, funksjoner og matematisk induksjon. Emnet inneholder en innføring i programmering som innføring til logiske metoder, et verktøy for problemløsning og å trene på algoritmisk tekning. Studentene vil få innsikt i didaktiske aspekter knyttet til programmering i matematikkfaget. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene:

 • Kjenner til grunnleggende notasjon og terminologi for mengder
 • Har en grunnleggende forståelse for utsagnslogikk.
 • Kan gjøre rede for begrepene valuasjon, logisk ekvivalens, logisk konsekvens, gyldighet, oppfyllbarhet og kontradiksjon.
 • Kjenner til enkelte relevante didaktiske tilnærminger knyttet til det matematiske innholdet.

Ferdigheter - Studentene:

 • Kan lese og forstå matematiske argumenter og anvende ulike bevistyper, blant annet induksjonsbevis • Kan anvende grunnleggende mengdelære
 • Kan definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, tupler, relasjoner og funksjoner.
 • Kan bruke programmering som et verktøy i problemløsning

Generell kompetanse - Studentene:

 • Kan skrive enkle bevis og induksjonsbevis
 • Kan reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til matematikk som skolefag

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MAT-6053
 • Tidligere år og semester for dette emnet