høst 2024
MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger - 5 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene, men det anbefales at deltakerne enten har tatt MAT-6051 Introduksjon til kalkulus eller har tilsvarende kompetanse (for eksempel R2 fra videregående skole).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 5 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 5 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 5 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 5 stp
FSK-1001FI Innføring i fiskerifag: Fiskerifagdel 5 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 5 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 5 stp

Innhold

Emnet bygger videre på kunnskapene fra videregående skole (eller MAT-6051 Introduksjon til kalkulus). Temaer som tas opp er følger og rekker, integrasjon og differensialligninger. Videre inneholder emnet en innføring i programmering og enkle numeriske metoder. Studentene vil få innsikt i didaktiske aspekter knyttet til programmering i matematikkfaget. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-6051 Introduksjon til kalkulus

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene:

 • kjenner begrepene følge og rekke, og begrepene konvergens og divergens.
 • kjenner geometriske følger og geometriske rekker
 • kjenner til eksempler på rekursive sammenhenger som brukes i skolen
 • kjenner definisjonen av det bestemte integralet og den tilhørende fortolkningen ved areal.
 • kjenner begrepene antiderivert og ubestemt integral, og sammenhengen mellom bestemte og ubestemte integral
 • kjenner til løsningsmetoder for enkle differensialligninger
 • kjenner til noen enkle numeriske metoder for å finne tilnærminger til bestemte integraler, samt for å finne tilnærmede løsninger av ligninger og differensialligninger
 • kjenner til enkelte relevante didaktiske tilnærminger knyttet til det matematiske innholdet, herunder utforskende virksomhet og algoritmisk tenking

Ferdigheter - Studentene:

 • kan finne grensen til en følge, og avgjøre om en geometrisk rekke konvergerer
 • kan utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering
 • kan løse ligninger numerisk ved bi-seksjon og Newtons metode
 • kan beregne ubestemte integraler ved hjelp av substitusjon og delvis integrasjon
 • kan beregne bestemte integraler og anvende disse til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan bruke programmering til å implementere algoritmer for å beregne bestemte integraler numerisk
 • kan bygge enkelte praktiske matematiske modeller basert på differensiallikninger, og kunne løse slike differensiallikninger analytisk og finne tilnærmede løsninger numerisk

Generell kompetanse - Studentene

 • kan utarbeide matematiske modeller for problemstillinger hentet fra både praktiske og teoretiske kontekster, samt gjøre rede for gyldigheten av modellene og begrensingene deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan analysere matematiske modeller ved å bruke de analytiske og numeriske tilnærminger introdusert i dette emnet.
 • kan utforme egne matematiske resonnementer, presentere disse resonnementene i et presist matematisk språk og argumentere for gyldigheten deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
 • kan reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til matematikk som skolefag

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MAT-6052
 • Tidligere år og semester for dette emnet