høst 2024
KJE-6056 Innføring i miljøkjemi - 5 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Forkunnskapskrav: KJE-1001, KJE-6101 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web


Obligatorisk forkunnskapskrav

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, KJE-6101 Innføring i kjemi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KJE-1006 Miljøkjemi 5 stp

Innhold

Overordnet fokus i emnet er skjebnen til miljøgifter og (mikro)plast i miljøet. Emnet baseres i høy grad på cases fra miljøstudier, primært utført i nordområdene. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Egenskaper av miljøgifters og (mikro)plast
 • Miljøkjemiske reaksjoner
 • Mobilitet av miljøgifter i miljøet
 • Skjebne av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet

Emnet tar utgangspunkt i miljøgifter og (mikro)plast, deres kjemiske egenskaper og hvordan disse påvirker deres skjebne i miljøet. Kjennskap til miljøgifter og deres mobilitet i jord, vann eller luft danner grunnlag for å vurdere skjebnen til miljøgifter i naturen. Kjennskap til relevant norsk lovgivning og forvaltning for miljøgifter og (mikro)plast danner grunnlag for en risikovurdering av miljøgifter og (mikro)plast for menneske og miljø.


Hva lærer du

Etter emnet kan studenten

Kunnskaper

 • beskrive utvalgte miljøgifter og (mikro)plast og deres miljøkjemiske egenskaper og forklare påvirkning på miljøet
 • forklare hvordan miljøkjemiske reaksjoner (herunder syre/base-, likevekts- og redoksreaksjoner) påvirker skjebnen til miljøgifter i miljøet
 • beskrive kjemiske prosesser som er styrende for mobilitet av miljøgifter og (mikro)plast

Ferdigheter

 • vurdere mobilitet av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet og dermed potensial for spredning
 • vurdere effekter av miljøgifter og (mikro)plast på miljøet basert på deres egenskaper og konsentrasjon

Generell kompetanse

 • formidle miljøkjemiske teorier både skriftlig og muntlig
 • formidle miljøkjemiske problemstillinger til allmenheten
 • anvende kunnskap om miljøkjemi for å forstå effekten av menneskelig påvirkning på miljøet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, samlinger og tilbud om ukentlig nettbasert undervisning/veiledning.

Omfang av undervisning: 

 • Samlinger: 1-2 obligatoriske fysiske samlinger, totalt 2 dager
 • Nettbasert undervisning/veiledning: 1-2 timer i uka (inntil 10 uker)

Samlingene består i hovedsak av ekskursjoner og er obligatoriske å delta på. Høsten 2024 planlegges samlingene to ulike steder, nemlig Tromsø og Vest-Finnmark (f.eks. Alta). Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter til de enkelte lokasjonene for å kunne gjennomføre samlingene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 22.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Digitale mestringsprøver i Canvas Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må to mestringsprøver (digitale tester) i Canvas være godkjent i det aktuelle semesteret. Formålet med mestringsprøvene er å sikre tilstrekkelig progresjon i arbeidet med emnet. Gjennomføring av en mestringsprøve tar inntil én time.

Mer info om mappevurdering

Studentene leverer og får tilbakemelding på tre individuelle innleveringer i løpet av semesteret. To av disse innleveringene er knyttet til de obligatoriske fysiske samlingene. De tre innleveringene inngår i mappevurderingen. For å bestå eksamen må hver innlevering være bestått. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av emnet.

Kontinuasjonseksamen

Dersom en mappe bedømmes til "ikke bestått", kan mappen leveres på nytt i revidert form. Ny innleveringsfrist vil være tidlig neste semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: KJE-6056
 • Tidligere år og semester for dette emnet