høst 2024
KJE-6051 Innføring i kjemi for naturfaglærere - 5 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere 5 stp
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi 5 stp
KJE-6101 Innføring i kjemi 5 stp

Innhold

Kjemi handler om oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi.

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Atomer og molekyler
 • Elektroner og elektronkonfigurasjon
 • Støkiometri og reaksjonsligninger
 • Løselighet og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner
 • Syre-basereaksjoner
 • Kjemisk bindinger
 • Molekylstruktur
 • Intermolekylære krefter

Hva lærer du

Etter emnet kan studenten

Kunnskap

 • kjenne igjen ulike typer kjemiske bindinger
 • anvende begrepene strukturformel og bruttoformel og identifisere strukturisomerer
 • kjenne igjen løsningsreaksjoner, fellingsreaksjoner, syre-basereaksjoner og redoksreaksjoner 
 • rangere kovalente bindinger etter bindingsstyrke, bindingslengde og bindingspolaritet 
 • identifisere intermolekylære krefter mellom enkle forbindelser og i løsninger
 • kjenne igjen sterke og svake syrer og baser og forutsi om saltløsninger blir sur, nøytral eller basisk 

Ferdigheter 

 • skrive kjemisk formel ut fra navn for enkle kjemiske forbindelser og regne ut molar masse fra formelen
 • bestemme om et salt er løselig i vann og om to løsninger gir utfelling ved blanding
 • bestemme oksidasjonstall på forbindelser, bestemme om en reaksjon er en redoksreaksjon og avgjøre om en redoksreaksjon er spontan
 • identifisere oksidasjonsmiddel og reduksjonsmiddel i en redoksreaksjon
 • skrive og balansere reaksjonsligninger for kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger 
 • skrive elektronkonfigurasjon til atomer og ioner 
 • rangere grunnstoff etter kjemiske og fysiske egenskaper som atomstørrelse, ioniseringsenergi og elektronegativitet ut fra trender i periodesystemet 
 • rangere ioner etter økende ionestørrelse og rangere salter etter økende gitterenergi ut fra ioneladning og ionestørrelse
 • forutsi form på molekyler og fleratomiske ioner, bestemme vinkler for typiske molekylformer og bestemme om et molekyl eller fleratomisk ion har et dipolmoment ut fra bindingspolaritet og molekylform 
 • tegne strukturformel, lewisstruktur og tredimensjonal molekylform for enkle molekyler og fleratomiske ioner 
 • rangere molekyler etter økende kokepunkt ut fra type og styrke av intermolekylære krefter 
 • tegne hydrogenbindinger i enkle molekyler
 • rangere syrer og baser etter økende styrke 

Generell kompetanse 

 • formidle faglige begrep og teorier både skriftlig og muntlig
 • reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til kjemi og naturfag som skolefag
 • benytte og reflektere over ulike læringsstrategier som distribuert øvelse og testing

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger.

Omfang av undervisning:

 • Nettbasert seminarundervisning: 2 timer i uka (inntil 10 uker)
 • Desentraliserte samlinger: 1-2 fysiske éndagssamlinger

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Høsten 2024 planlegges det basisgrupper i Storslett, Alta og Tromsø. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappe/sammensatt vurdering 22.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Digitale mestringsprøver i Canvas Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må fire mestringsprøver (digitale tester) i Canvas være godkjent i det aktuelle semesteret. Formålet med mestringsprøvene er å sikre tilstrekkelig progresjon i arbeidet med emnet. Gjennomføring av en mestringsprøve tar inntil én time.

Mer info om mappevurdering

Studentene leverer og får tilbakemelding på tre individuelle innleveringer i løpet av semesteret. Innleveringene kan for eksempel bestå av tegning av strukturformler, lewisstrukturer, tredimensjonal molekylform eller hydrogenbindinger mellom molekyler, eller refleksjonsnotater rundt egen eller elevenes læring. De tre innleveringene inngår i mappevurderingen. For å bestå eksamen må hver innlevering være bestått. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen. Studenter som ikke har bestått emnet må delta på nytt neste gang emnet tilbys.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Storslett | Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: KJE-6051
 • Tidligere år og semester for dette emnet