høst 2024
JUR-3617 Barns menneskerettigheter - 15 stp

Emnetype

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT. For fakultetets studenter forutsettes det bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap.

Emnebeskrivelsen må ses i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT, Fagbeskrivelse for femte avdeling og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Andre studenter kan etter søknad gis opptak til emnet.


Opptakskrav

Emnet kan inngå i den valgfrie delen på femte avdeling, og kan tas av fakultetets studenter som har bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap. Studenter på fjerde avdeling må ha gjennomført og bestått obligatorisk praksis på master i rettsvitenskap for å kunne gjennomføre emnet i høstsemesteret.

Andre kan etter søknad gis opptak til emnet, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng). Søker må kunne dokumentere minimum 80 studiepoeng i juridiske emner.

For informasjon om søknadsprosess for studenter utenfor programmet master i rettsvitenskap, se Fellestjeneste for opptak sine sider om masterenkeltemner.


Innhold

Spesialfaget omhandler barnerettens grunnlag. Her behandles den historiske utviklingen av barns rettigheter og de grunnleggende barnerettslige prinsippene. FNs Barnekonvensjon (BK) utgjør en vesentlig del av faget, med fokus både på innhold, håndheving og betydning. Barns menneskerettigheter behandles videre på et mer generelt plan, hvor ulike konvensjoner, ulike håndhevingssystemer og forholdet mellom disse trekkes inn. Især behandles barns rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), samt hvordan barns rettigheter iakttas av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Spesialfaget inneholder en fordypning i følgende emner: barnets beste, barns deltakelse, barns rett til omsorg- og familieliv og barns rett til ikke-diskriminering.

Pensum og undervisning i spesialfaget bygger videre på de kunnskaper og ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom fagene barnerett på første avdeling, og barnevernsdelen av faget velferdsrett på andre avdeling. Spesialfaget bygger dermed videre på det barnerettslige pensum som inngår i den obligatoriske delen av studiet. Faget bygger i tillegg videre på de kunnskaper om internasjonal rett og de metodiske kunnskaper og ferdigheter som studenten har tilegnet seg i løpet av studiet. Siden spesialfaget omhandler menneskerettigheter, vil det være en fordel om studentene har gjennomført masterstudiets fjerde avdeling, før faget tas.


Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått spesialfag har studenten:

 • Avansert kunnskap om barns menneskerettigheter og de særlige metodiske utfordringene barnerettslige problemstillinger reiser.
 • God kunnskap om barnerettens internasjonale aspekt og betydningen av ulike rettslige instrumenter nasjonalt og internasjonalt.
 • Avansert kunnskap om barnerettens grunnlag og utviklingen, og om fordeler og ulemper ved å skille ut barnerett som egen fagdisiplin.
 • Avansert kunnskap om barns menneskerettslige vern.
 • God kunnskap om BK, dens tilblivelse, innhold og betydning. God kunnskap om forholdet, likheter og forskjeller mellom det menneskerettslige vernet etter BK og EMK, og eventuelle motsetninger her. God kunnskap om hvordan barns menneskerettigheter iakttas av EMD.
 • Avansert kunnskap om barnets beste som prinsipp, materiell og prosessuell regel. Herunder om forankring, momenter i vurderingen og den konkrete vektleggingen.
 • Avansert kunnskap om barns deltakelse og især barns rett til å bli hørt i ulike avgjørelser og prosesser.
 • Avansert kunnskap om barn om barns rett til forsvarlig omsorg og deres rett til respekt for familielivet, inkludert barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Avansert kunnskap om barns rett til ikke diskriminering.

Ferdigheter

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Identifisere og analysere barnerettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på en metodisk og etisk forsvarlig måte, og i tråd med de grunnleggende barnerettslige prinsippene.
 • Anvende den barnerettslige kunnskapen til å foreta de mange ulike verdiavveiningene som er nødvendige innenfor fagområdet.
 • Argumentere ut fra barns menneskerettslige vern i problemstillinger hvor det er relevant.
 • Fremstille barnerettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten.
 • Foreta kritiske vurderinger av barns menneskerettslige stilling og andre problemstillinger som berører barn, samt drøfte behov for endringer.
 • Bruke tilegnede kunnskaper til å holde seg faglig oppdatert og til å videreutvikle sine ferdigheter innenfor barnerettslige problemstillinger.

Generell kompetanse

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Anvende de ovennevnte barnerettslige kunnskapene og ferdighetene individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kommunisere barnerettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten.
 • Anvende barnerettslige kunnskaper og ferdigheter på alle rettsområder og til alle arbeidsoppgaver og prosjekter hvor det er relevant
 • Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid med barnerettslige problemstillinger særlig kan lede til, og håndtere disse på en forsvarlig måte .

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis som utgangspunkt i form av forelesninger (10 timer) og seminar (20 timer), til sammen 30 timer. Undervisningen er i høy grad problembasert og fordrer stor grad av aktivitet fra studentenes side. Arbeidsformen baseres på diskusjoner rundt barnerettslige problemstillinger, hvor evnen til å identifisere, analysere og formulere barnerettslige resonnement står sentralt. Som en del av undervisningen er siktemålet å gjennomføre besøk med faglig innhold hos institusjoner som arbeider med barnerettslige problemstillinger.

Dersom det er mindre enn 4 undervisningspåmeldte studenter i emnet, vil det ikke bli arrangert undervisning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JUR-3617
 • Tidligere år og semester for dette emnet