høst 2024
GEO-2003 Kvartærgeologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-107 Kvartærgeologi 6 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 6 stp

Innhold

Emnet omhandler prosesser, landformer og historie knyttet til jordens yngste periode (kvartærtiden). Det legges vekt på breprosesser (glasiologi), sedimentære avsetninger og landskapsformer dannet av breer og smeltevann (glasialgeologi), samt havnivå- og klimaendringer under og etter istidene (kvartærhistorie). Praktiske øvelser i identifikasjon og tolkning av kvartære landskapsformer og sedimenter basert på kart, flybilder og prøver inngår. En tre dagers feltekskursjon ved begynnelsen av kurset gir kjennskap til prosesser foran en aktiv bre (Steindalsbreen), og til ulike kvartære former og avsetninger i et norsk alpint-, fjord- og viddelandskap (Ullsfjord-Lyngen-Skibotndalen).

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnleggende oversikt over istidshypotesen og utviklingen av fagområdet kvartær- og glasialgeologi.
 • grunnelggende kunnskap om klimautviklingen i de siste ca. 2.6 millioner år (kvartærtiden).
 • forståelse av hvordan klimafaktorer styrer breenes vekst og smelting, og oversikt over brevariasjoner, spesielt under og etter siste istid i Skandinavia.
 • kunnskap om hvordan breer eroderer og avsetter materiale, og om landskapsformer og sedimenter dannet av breer og deres smeltevann.
 • kjennskap til andre landskapsdannende prosesser som har vært aktive i cenozoikum.
 • kunnskap om variasjoner i havnivået og dannelse av strandlinjer etter siste istid.
 • kunnskap om de viktigste dateringsmetoder i terrestrisk kvartærgeologi.

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere, forstå og tolke kvartær- og glasialgeologiske data.
 • observere, beskrive, kartlegge og tolke terrestriske kvartære sedimenter og landformer i felt og på fly- eller satellittbilder.
 • forstå sammenhengen mellom prosesser i nåtidens glasiale miljøer og kvartære avsetninger.
 • bruke kvartærgeologiske data til å lage geologiske modeller for dannelsen av et område.
 • finne, vurdere og benytte kvartærgeologisk litteratur og metoder.

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i grunnleggende kvartær- og glasialgeologi med fokus på Skandinavia.
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen kvartær- og glasialgeologi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder.
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med (kvartær-)geologer.
 • kjennskap til aktuell forskning og nye metoder i kvartær- og glasialgeologi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

26 timer forelesninger og 30 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon. Ekskursjoner eller andre deler av undervisningen kan legges på 1-2 helger i løpet av semesteret etter behov.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 10 Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
Feltrapport Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 3 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 4 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 5 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 6 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 7 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 8 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 9 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle øvelser skal rapporteres og godkjennes.

Det gis sikkerhetsopplæring før ekskursjon og det skal leveres feltrapport i etterkant av ekskursjonen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.

Alt om eksamen ved UiT | UiT


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet