høst 2024
DRA-6001 Muntlig fortelling - nordnorske og samiske fortellertradisjoner - 15 stp

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne som går over ett semester og er samlingsbasert. Målgruppe er alle som ønsker å utvikle sine evner som muntlig forteller eller formidler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.


Innhold

Muntlig fortelling gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i muntlig fortellerkunst.

Emnet fokuserer på:

 • Fortellerens håndverk og virkemidler
 • Bearbeiding og fremføring av ulike typer muntlige fortellinger
 • Tilrettelegging av fortellersituasjoner og samspill med ulike lyttergrupper
 • Bruk av muntlig fortelling i tradisjonen og i dagens samfunn - med vekt på nordnorske og samiske tradisjoner

Hva lærer du

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

- den muntlige fortellerens håndverk og virkemidler

- sjangertrekk og muntlig fortellertradisjon - med vekt på nordnorske og samiske fortellertradisjoner

- bruk av muntlig fortellerkunst i ulike kontekster i dagens samfunn

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- benytte utvalgte arbeidsmåter for å finne, bearbeide og lære seg en fortelling

- formidle fortellinger gjennom muntlig bruk av språket, stemmen og kroppen

- tilrettelegge for fortellersituasjoner i ulike sammenhenger

- gi og motta tilbakemeldinger i kreative prosesser

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

- anvende muntlig fortelling i ulike formidlingssammenhenger.

- planlegge og gjennomføre mindre fortellerprosjekter.

- reflektere over egen og andres skapende og utøvende fortellerpraksis og se koplinger til relevant fagteori


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert.

Emnet består av varierte undervisnings- og arbeidsformer, som for eksempel:

 • praktiske øvelser og utforskende arbeid
 • demonstrasjoner
 • arbeidsvisninger
 • veiledning og individuelle tilbakemeldinger
 • fremføringer
 • forelesninger, seminarer og individuelt arbeid med teori
 • muntlig og skriftlig refleksjon

Kollektive arbeidsformer er sentralt i emnet og forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen.


Timeplan


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse i undervisning Godkjent – ikke godkjent
Minst 3 fortellersituasjoner Godkjent – ikke godkjent
Fortellerstund i gruppe - planlegging/gjennomføring Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg 15 min Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Utøvende eksamen med påfølgende muntlig refleksjonssamtale. Studentene skal i gruppe sette sammen og gjennomføre et fortellerprogram med en fortelling fra hver student, det gis to ukers forberedelsestid. Den enkeltes fortelling skal ha en varighet på ca. 15 min., refleksjonssamtalen har en varighet på 10-15 min.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: DRA-6001
 • Undervisningsdatoer
 • Emnet går vår 2025

  Fire samlinger

 • Tidligere år og semester for dette emnet