høst 2024
BYG-2502 Grunnleggende byggfag - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1853 Grunnleggende byggfag 10 stp

Innhold

Kursdelene gir en innføring i:

Landmåling 1:

- Orientering om geomatiske anvendelsesområder, innføring i GIS.

- Orientering om lovverk, roller og aktører. Standarder for geografisk informasjon.

- Kart og kartprojeksjon. Koordinatsystemer og innføring i trigonometriske koordinatberegninger. Datum.

- Orientering om koordinattransformasjon.

- Orientering om feil og utjevning i grunnlag.

- Beregning av stikningsdata.

- Elementær instrumentlære. De vanligste instrumenttypene og målemetodene.

- Arealberegninger og målebrev.

- Utførelse og tegning av profiler. Masseberegninger.

Husbygging:

- Historisk overblikk over trehusbygging i Norge

- Planlegging, lover, forskrifter og standarder etc.

- Fundamentering av bygninger, frostisolasjon

- To-trinns tetting og konstruktiv trebeskyttelse

- Kondensdannelse

- Varmemotstand og U-verdi

Vegbygging :

- Vegplanlegging med grunnleggende definisjoner

- Vegunderbygging og vegoverbygging

- Forvaltning drift og vedlikehold av veger og gater

Betong- og produksjonsteknikk:

- Lover og forskrifter vedrørende anleggsteknikk

- Fjellsprengningsteknikk; tomte- og tunnelsprengning

- Forskalingsteknikk

- Armeringsteknikk

- Praktisk utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass

Materiallære:

- Trevirke

- Stål

- Betong

- Fysiske og mekaniske egenskaper: trykk- og strekkfasthet

- Bestandighet

Vann- og avløpsteknikk:

- Hovedelementer i vann- avløps- og overvannsanlegg

- Vann og avløps hydraulikk

-Hovedelementer innen lovverket

Geologisk materiale, mineralressurser og bergverksdrift

- Mineralske råstoffer - samfunnets avhengighet og det grønne skiftet

- Mineraler og bergarter som materiale

- Mineralressursene industrimineraler, metalliske forekomster, naturstein, og byggeråstoffer

- Bergverksdrift og norsk bergverksindustri


Anbefalte forkunnskaper

PRO-1002 Teknisk termodynamikk, PRO-2604 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Målet med kurset er å gi kandidaten en elementær oversikt og innføring i fagområdene landmåling, husbygging, vegbygging, betong- og produksjonsteknikk, materiallære, og vann- og avløpsteknikk.

Kunnskaper, forståelse og ferdigheter:

Landmåling (LM1):

- Kandidaten skal kjenne til GIS (Geografiske Informasjonssystemer) og de viktigste geomatiske metoder som anvendes til stedfesting, oppmåling og kontroll av byggeprosjekter.

- Kandidaten skal gjøres i stand til å tegne og tolke terrengprofiler og situasjonsplaner, og gjøre enkel beregningskontroll på stikningsdata, arealer og volumer.

Husbygging:

- Trehusenes utvikling, bygningsfysikk, materialbegreper og terminologi.

Vegbygging:

- Definisjoner som benyttes til planleggings, dimensjonering, drifts og forvaltningsoppgaver.

Betong- og produksjonsteknikk:

- Anleggsteknikk og utførelse av betongkonstruksjoner.

Materiallære:

- Egenskapene til bygningsmaterialer. I tillegg skal studenten ha kjennskap til bruksområder til disse materialene.

Vann- og avløpsteknikk:

- Oversikt over vann- avløps- og overvannssystemer systemers oppbygging og egenskaper.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kompetanse:

Faget skal sikre to hovedhensyn:

- at studenter som ikke fordyper seg i aktuelle tema er sikret et minimum av innsikt i respektive tema med tanke på fremtidig ingeniørfaglig koordinering

- at studenter som senere skal fordype seg i aktuelle tema er gitt et elementært grunnlag som det kan bygges videre på i senere emner innen aktuelle tema


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Generelt for alle emner er det beregnet at kandidaten følger forelesningene og gjør øvinger, samt at det påregnes noe selvstudium. Det skal utføres ca 10 øvinger, de fleste individuelle. Det påregnes minimum 250 klokketimers arbeidstid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Tromsø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2502
  • Tidligere år og semester for dette emnet