høst 2024
BLU-1213 Språk, tekst og matematikk - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1203 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1003F Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1003 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1003S Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1213S Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1223 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1233 Språk, tekst og matematikk 20 stp

Innhold

Emnet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Begrepsutvikling, barnelitteratur og mediekultur, formidling av litteratur og matematiske områder som former, rom, sammenligning, måling, mønster, tall og regning, samt overgangen barnehage/skole vil belyses.

Sentralt er barnehagelærerens rolle for å lede arbeidet med å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Observasjon, vurdering og andre metoder i arbeid med språk- og matematikkutvikling, er viktige redskaper.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangre fra muntlige fortellertradisjoner, også den samiske tradisjonen, samt moderne tekst- og mediekultur for barn
 • betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk og språkmangfold som dialekter, målformer og flerspråklighet
 • matematiske områder som er relevante for barnehagebarn, og matematikk som verktøy for systematisk utforsking, tenking og problemløsning
 • lekens og samtalens betydning for språk- og matematikklæring, og litteraturens rolle som inspirasjon i leken
 • ulike tekstsjangre som brukes i profesjonssammenheng (for eksempel årsplan og informasjonsskriv)
 • overgang barnehage/skole, jf. Rammeplan for barnehage, gjeldende læreplan for grunnskole og lokale planer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, vurdere og lede arbeidet med å følge opp barns språk- og matematikkutvikling, både på gruppe- og individnivå
 • organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing
 • mestre didaktisk arbeid og anvende didaktiske begrep i arbeid med aktiviteter for og med barn
 • sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens formidling av språk, tekst og matematikk
 • igangsette, veilede og inspirere barn i utforsking av muntlige og skriftlige sjangre, matematiske problem, symboler og sammenhenger, blant annet gjennom å knytte arbeidet til barns erfaringsverden
 • bruke digitale verktøy i arbeidet med emnet
 • lede og gi medarbeidere faglig støtte i arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten:

 • dokumenterer, evaluerer og leder barnehagens arbeid med Språk, tekst og matematikk
 • dokumenterer og reflekterer over barnehagens arbeid med barns grunnleggende kompetanse og ferdigheter knyttet til overgangen barnehage-skole
 • forholder seg til og bidrar i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knytta til Språk, tekst og matematikk, spesielt i kommunikasjon med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk), og bruker språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studenter kan søke om fritak fra prøve i en av målformene om studenten ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring (i henhold til bestemmelser i nasjonal rammeplan).

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går på høstsemesteret.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig og redegjørelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • planlegge og lede gjennomføring av to aktiviteter for barn i ulike aldersgrupper knyttet til matematisk og språklig utforsking. For en av aktivitetene skal planleggingen inneholde samarbeid og faglig forberedelse sammen med 1-2 medarbeidere. Disse skal også delta på aktiviteten. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • innhente planer for barnehagens arbeid med overgang barnehage/skole, og gjennomføre samtale med barnehageleder om dette tema
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Språk, tekst og matematikk er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og alle læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • skriftlig oppgave i gruppe (inntil tre studenter) med språk- og matematikkfaglig teori knyttet til begrepsforståelse hos barn i aldersgruppen 0-3 år. Oppgaven skal skrives på bokmål (omfang ca. 2000 ord)
 • muntlig gruppepresentasjon med bruk av digitale verktøy, med utgangspunkt i skjønnlitteratur (på begge målformer) for barn. I etterkant av presentasjonen leveres en individuell skriftlig faglig redegjørelse for presentasjonen. Redegjørelsen skrives på nynorsk. Omfang 500-800 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1213
 • Tidligere år og semester for dette emnet