høst 2024
BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser. Det innebærer
  • å ha kunnskap om formelle og uformelle sider ved organisasjonen og deres samvirke med organisasjonens omgivelser
  • å ha kunnskap om sentrale prosesser i organisasjoner, herunder endring, ytelse, læring, kommunikasjon og beslutninger
  • å ha kunnskap om bærekraft, samfunnsansvar og etikk knyttet til organisasjoners virke
 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling. Det innebærer
  • kunnskap om ulike former for ledelse, lederstiler, situasjonsbestemt ledelse og motivasjon av medarbeidere.

Ferdigheter:

 • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse.
 • Ha innsikt i ulike teorier om ledelse

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
 • ha tilstrekkelig innsikt til å analysere ulike problemstillinger som organisasjoner står overfor, samt å kunne foreslå forbedringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale. Etter hvert delemne vil det bli lagt ut en oversikt over anbefalte oppgaver.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 09:00 (Utlevering)
09.12.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av 2 skriftlige casebaserte innleveringsoppgaver.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2029NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet