høst 2024
BED-2025NETT Avgiftsrett - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Eksamen kan avlegges på følgende steder: Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2025F Avgiftsrett 10 stp
BED-2025 Avgiftsrett 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i hovedtrekkene ved den norske avgiftsretten - med særlig vekt på merverdiavgift.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om beregning og behandling av merverdiavgiften for næringsdrivende.
 • Kjenne til begreper, rettskilder og lovtolking i merverdiavgiftsretten.
 • Kjenne til hvilke ulike former for transaksjoner som utløser avgiftsplikt.
 • Kjenne reglene for beregning og betaling av utgående avgift.
 • Kjenne til reglene for behandling av inngående avgift.
 • Har kunnskap om reglene for behandling av merverdiavgift knyttet til offentlig virksomhet og ideelle organisasjoner.
 • Har kunnskap om kompensasjonsreglene for kommuner og fylkeskommuner.
 • Har kunnskap om avgiftsmessige virkninger av registrering i merverdiavgiftsregistret og opphør av avgiftspliktig virksomhet.
 • Har kunnskap om grunnleggende avgiftsforvaltningsrett
 • Har kunnskap om periodisering for utstedelse av salgsdokument.
 • Har kunnskap om arveavgift.

Ferdigheter:

 • Kunne beregne og behandle utgående avgift av ulike transaksjoner.
 • Kunne analysere transaksjoner og rett til fradrag for inngående avgift.
 • Kunne beregne og behandle kapitalvarer ved justeringsutløsende hendelser.
 • Kunne utarbeide et korrekt salgsdokument og foreta et avgiftsoppgjør.
 • Kunne registrere et avgifts subjekt.
 • Kunne vurdere de likviditetsmessige virkninger ulike registreringsformer.
 • Kunne med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere å drøfte konkrete avgiftsmessige problemstillinger.

Kompetanse:

 • Besitte en grunnleggende kunnskap i merverdiavgiftsrett, og ha evne til å fornye kunnskapen i takt med endring i merverdiavgiftsretten.
 • Ha en systemforståelse, herunder kunne identifisere ulike arter av risiko i forbindelse med merverdiavgiftsbehandlingen.
 • Ha en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av avgiftsregler, herunder evne til etiske refleksjoner
 • Forstå å praktisere merverdiavgiftsreglene i en økonomisk sammenheng.
 • Kunne skriftlig og muntlig kommunisere og argumentere ut fra relevant merverdiavgiftsrettslig kunnskap, herunder til kunder, medarbeidere, revisorer og skattekontor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gis nettbasert, men det vil være muligheter for å følge undervisningen ved Campus Tromsø. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 25.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2025NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet