høst 2024
BED-2010NETT Forretningsjus og arbeidsrett - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet vil bli forelest og streamet fra Tromsø. Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen kan avlegges på følgende steder: Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
ØS205 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-6010 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-2010F Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp

Innhold

Emnet vil bestå av en generell del og en spesiell del.

Den generelle del gir oversikt over rettssystemet. Videre en innføring i juridisk metode og juridiske problemstillinger.

Den spesielle del har fokus på emner som knytter seg til det å drive forretning. Sentralt her vil være temaer innenfor avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, arbeidsrett og pengekravsrett.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Har god kjennskap til juridisk metode
 • Har god kunnskap om regler som regulerer rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Har god kunnskap om næringsdrivende erstatningsrettslige plikter
 • Har god kunnskap om krav, plikter og anbefalinger i henhold til etablering, drift og avvikling av næringsvirksomheter
 • Har god kunnskap til Arbeidsmiljølovgivningen og andre relevante regler knyttet til arbeidsgiveransvar og arbeidstakers rettsstilling
 • Har god kjennskap til relevante hensyn ved valg av organisasjonsform og dertil ulike grader av personlig økonomisk ansvar for selskapets kreditorer i de ulike selskapsformene, samt grad av innskuddsplikt ved de ulike selskapstypene
 • Har kunnskap om styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til driften av en virksomhet og dertil tilhørende personlig ansvar
 • Har kunnskap om reglene for pante- og garantistillelser
 • Har kunnskap om reglene for gjeldsforhandling, konkurs og tvangsinndrivelse
 • Har kunnskap om kjøpsrett og kontraktsrett
 • Har kjennskap til juridisk metode slik at kandidatene har metodisk verktøy til egen videreutvikling i faget
 • Har kjennskap til det samfunnsansvaret som medfører regelanvendelse, innholdet i 1814 Grunnloven og de rettsstatsprinsipper de norske rettsstaten er tuftet på, oppbygningen av rettsvesenet
 • Har kjennskap til jussens egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Kan løse juridiske problemstillinger ved hjelp av juridisk metode
 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Kan anvende juridisk metode og forstår juridiske grunnbegreper samt behersker juridisk problemanalyse på konkrete praktiske problemstillinger
 • Kan anvende Arbeidsmiljøloven og annet sentralt arbeidsrettslig regelverk
 • Kan anvende lovsamlinger og finne frem i disse, bruke stikkordsregister, juridiske søkeverktøy på www.rettsdata.no
 • Kan gjøre en egen vurdering av valg mellom ulike juridisk organisasjonsformer og vurdere fordeler og ulemper ved valget mellom disse.
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjus faget muntlig og skriftlig med basis i fagets formelle rammebetingelser

Generell kompetanse:

 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor forretningsjusfaget ved autoritativ kildebruk
 • Kan planlegge og gjennomføre enklere juridiske problemanalyser og foreslå faglig forsvarlig anbefaling på disse.
 • Vurdere ulike rettslige handlingsalternativer opp mot straffelovgivning og aktsomhetsnormen i erstatningsretten og lovfestet culpaansvar
 • Vurdere når en virksomhet har plikt til å melde oppbud for å unngå ansvar for videre drift på kreditors regning etter at insolvens har inntrådt
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjusfaget muntlig og skriftlig med basis i anerkjente prinsipper for juridisk metode
 • Kan utveksle juridiske synspunkter og erfaringer med andre innen forretningsfaget, som jurister/advokater

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Forelesningene vil streames.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det vil være en skriftlig innleveringsoppgave som løses individuelt eller i gruppe. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2010NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet