høst 2024
AUT-2605 Databaser - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Innføring i konstruksjon og bruk av databaser; fra idé via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Structured Query Language (SQL). Implementering og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Forstår sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering.
 • Forstår relasjonsdatabaser og normalisering av disse,
 • Forstår og kan tolke ER-diagram på 3. normalform og vet hvordan dette oversettes til en relasjonsmodell.
 • Kan gjøre rede for hvordan man oppretter en database og vedlikeholder denne i et valgt databaseverktøy.
 • Har kjennskap til gjeldende teknologier for klient- og tjenerprogrammering av webapplikasjoner.

Ferdigheter:

 • Kan anvende sentrale begrep og konsept innen databaser og datamodellering
 • Kan designe og dokumentere enkle relasjonsdatabaser ved bruk av ER-diagram og opprette en database på bakgrunn av dette.
 • Kan anvende et databaseverktøy (DBMS).
 • Kan anvende SQL til implementering av databaser og til spørringer
 • Kan bruke en database gjennom operasjoner for innsetting, sletting, endring og spørringer mot denne og demonstrere bruken og forklare konstruksjon utfra et ER-diagram.
 • Kan abstrahere en problembeskrivelse og omsette denne til en database med emnets valgte teknologi i tråd med god praksis.
 • Kan lage en moderne webapplikasjon som kan presentere informasjon fra en database og som tilbyr funksjonalitet for vedlikehold av denne.

Kompetanse

 • Kan designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering av historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettundervisning. Forelesninger, obligatoriske oppgaver

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

3 av 3 øvinger skal være godkjent

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2605
 • Tidligere år og semester for dette emnet