vår 2024
BED-2147 Økonomistyring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Dette kurset setter fokus på de valgmulighetene som ledelsen har for å styre virksomheten. Kurset fokuserer ikke så mye på grunnleggende teknikker og metoder, men har et mer overordnet ledelsesperspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om kontrollfunksjonens plass innenfor ledelse
 • Ha kunnskaper om ulike kontrollalternativer og deres effekter
 • Ha kunnskaper om hva som inngår i og hvordan man utformer et finansielt kontrollsystem
 • Ha kunnskaper om prestasjonsmåling og mulige effekter av slike målinger
 • Ha kunnskaper om virksomhetsstyring, herunder etiske vurderinger.
 • Ha kunnskaper om samspillet mellom kontekst og virksomhetens økonomistyring

Ferdigheter:

 • Kunne vurdere og anbefale ulike kontrollalternativer for en virksomhet
 • Kunne utforme et hensiktsmessig finansielt kontrollsystem for en virksomhet
 • Kunne finne frem til måter å måle ulike virksomheters prestasjoner
 • Kunne kritisk vurdere virksomheters styringskjeder
 • Kunne foreta etiske vurderinger av ulike beslutninger
 • Kunne se hvordan samspillet er mellom kontekst og virksomhet, og være i stand til å ta hensyn til dette i forbindelse med utformingen av en virksomhets styringssystemer

Kompetanse:

 • Etter å ha gjennomført kurset skal en kunne bidra til å forbedre virksomheters økonomiske styringssystemer. Dette krever for det første at en kan nyttiggjøre seg de verktøyer som en har lært tidligere i studiet. Dernest er det mening at dette kurset skal sette disse verktøyene inn i et mer helhetlig og overordnet ledelsesmessig perspektiv. Således gir dette kurset studentene en ballast for bedre å kunne kommunisere og jobbe på ulike organisatoriske nivåer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av en innlevering og kan løses individuelt eller i gruppe opp til 3 personer.

Arbeidskravet skal godkjennes av faglærer før eksamen kan avlegges. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2147
 • Tidligere år og semester for dette emnet