vår 2024
BYG-2603 Bygningsteknikk og materiallære - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav:

IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1600 Matematikk I eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1853 Innføring i Byggfag, TEK-1507 1 Matematikk 1, TEK-1504 1 Fysikk, TEK-1505 1 Kjemi, BYG-2502 1 Grunnleggende byggfag


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1857 Bygningsteknikk og materiallære 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet bygningsmaterialer skal Studenten lære om;

 • Viktige miljøfaktorer
 • Nedbrytning
 • Ulike materialgrupper
 • Anvendelsesområder

Innenfor temaet betong skal Studenten lære om;

 • Grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, vann, tilsetningsstoffer og armering.
 • Mekaniske egenskaper, termiske egenskaper, blanding, utstøping.
 • Herdeteknologi og etterbehandling.
 • Klassifisering.
 • Betongprøving.

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

 • Grunnleggende kunnskap om treets oppbygging.
 • Fukt-dimensjonsforandring.
 • Varmefordeling.
 • Varmefluks.
 • Varmekonduktivitet (Termisk egenskaper)
 • Fukt-bevegelsen.
 • Fasthet (mekaniske egenskaper).

Innenfor temaet aluminium - stål skal Studenten lære om;

 • Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper).
 • Materialprøving (strekk, bøying, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon).

Innenfor temaet byggeteknikk skal Studenten lære om;

 • Planlegging og brukerkrav.
 • Inneklima.
 • Bygningsfysikk: klima, varme/isolasjon, fukt, lyd og brann.
 • Materialer og komponenter. De enkelte bygningsdeler, oppbygging og sammenføyning.
 • Byggeforskriftene m/veiledning.
 • Kort om spesielle komponenter og tekniske installasjoner i bygg.

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2502 Grunnleggende byggfag, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om materialegenskaper for vanligste vanlige konstruksjonsmaterialer i bygg- og anleggsektoren.
 • Studenten skal forstå de vesentlige egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, termiske egenskaper, viktige nedbrytningsmekanismer, samt at de skal kjenne til normativ klassifisering og standardisering.
 • Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om generell byggeteknikk.

Ferdigheter:

 • Studenten skal erverve ferdigheter innenfor materialegenskaper til de vanligste bygningsmaterialene
 • Studenten skal erverve en oversikt over de viktigste momenter i forbindelse med byggeteknikk, samt gjeldende standarder regelverk.

Kompetanse:

 • Studenten skal forstå bygningers oppbygging og virkemåte i forhold til ytre og indre klimapåkjenninger, menneskets brukerkrav og gjeldende byggeforskrifter.
 • Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor byggeteknikk og materiallære.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Materiallære: innleveringer og lab.øvelser Godkjent – ikke godkjent
Bygningsteknikk: innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

I bygningslære-delen gis 3 øvinger, hvor 2 må være godkjent.

I materiallære-delen gis en øving som må være godkjent. Det gjennomføres obligatorisk, praktisk laboratoriearbeid i betongteknologi med etterfølgende rapportering, som må være godkjent.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2603
 • Tidligere år og semester for dette emnet