vår 2024
BYG-2607 Arealplanlegging og Landmåling IV (eiendomsmåling, eiendomsrett, prosesser og roller) - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Inn formelle kunnskapskrav: BYG-2502 Grunnleggende Byggfag (LM1-delen eller tilsvarende)


Innhold

Arealplanlegging

Innføring i arealplanlegging i et ressurs- og bærekraftperspektiv. Det norske plansystemet, kort historikk, dagens lovverk. Organisering og roller, med fokus på kommunens rolle. Forskrifter, veiledninger, normer, rikspolitiske retningslinjer. Planutforming, behov og funksjoner. Infrastruktur. Transport- og trafikkplanlegging. Planbestemmelser. Saksgang og medvirkning.

Landmåling LM 4

Nærmere om kartgrunnlag, referansesystemer, projeksjoner og datum, og koordinattransformasjon mellom disse. Bruk av GNSS. Historikk kommunale kartverk. Koordinatfesting av eiendom. Oppmålingsforretning. Grunnbok og matrikkel. Servitutter. Fradeling og ekspropriasjon. Offentlige forvaltningsorganer. Særdomstolene.


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2502 Grunnleggende byggfag

Hva lærer du

Arealplanlegging

Kurset skal gi innføring i fagområdet arealplanlegging, og klargjøre rollefordeling, prosesser og myndighetsutøvelse for de vanligste plannivåene. Etter endt kurs skal kandidaten være fortrolig med grunnleggende definisjoner, kunne utforme planprosesser og lage planer for enkle tiltak, primært på reguleringsnivå.

Landmåling LM 4

Kurset gir kunnskap om landmåling i forhold til grunneiendom og arealforvaltning, med hovedvekt på kartgrunnlag, parter og dokumentformater samt lovverk og offentlige instansers rolle. Sammen med bestått kurs i Landmåling 2 og 3 skal kandidaten kunne gjøres i stand til å utføre enkle oppmålingsforretninger under oppsyn av faglig ledelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger i plenum, dels samlingsbasert. Befaring av planleggingsmiljø samt case. Veiledning under gruppearbeid i felt (LM 4). Arbeide med innlevering til mapper.

Det må påregnes minst 250 arbeidstimer.

Programvare

Faget inkluderer bruk av Windowsbasert programvare (kostnadsfrie studentlisenser besørget av UIT).


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappe/sammensatt vurdering Landmåling 14.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/4 A–E, stryk F
Mappe/sammensatt vurdering Arealplanlegging 23.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/4 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen Landmåling 23.05.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen Arealplanlegging 27.05.2024 09:00
1/4 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk samling ved campus Narvik Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Arealplanlegging: 3 øvinger som inngår i mappe.

Landmåling: 3 øvinger som inngår i mappe.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Ved nytt eksamensforsøk er det tilstrekkelig å ta opp den eksamensdel som ikke er bestått.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Tromsø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2607
  • Tidligere år og semester for dette emnet