vår 2024
BYG-2612 Samhandlingsprosess og rammeverk – prosjektdesign og ledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391

CAD forkunnskaper anbefales.


Innhold

Målet med emnet er å gi Studenten innføring i samhandling basert på BIM og strategisk bruk av digitale verktøy. Her er også design og ledelse av samhandlingsprosess i BAE prosjekter vesentlige tema. Det vil i tillegg være fokus på konseptutvikling, koordinering, prosjektering, samt overlevering.

Innenfor temaet BIM skal Studenten lære;

 • Om 3D CAD som visuell prosjekt -og byggestøtte
 • Om GEO referering / 0-punkt av modell.
 • Om objekt data og bruk av objekt data
 • Om sammensatte modeller og bruk blant annet til kollisjonstesting
 • Om ulike aktørers bruk av modell (konsept, produksjon, vedlikehold)

Innenfor temaet Prosjektering og samspill/samhandling skal Studenten lære;

 • Om teoretiske rammeverk (VDC, ICE, Lean Construction)
 • Om prosjektfaser og organisering
 • Om strukturering av egen bedrift
 • Om organisering av prosjekt-team i ulike faser
 • Om roller og rollefordeling i ulike prosjektfaser
 • Om de viktigste verktøy til bruk i prosjektoppfølging
 • Om kreativitet og innovasjon i optimaliseringsprosesser
 • Om integrerte prosjektleveranser (IPD) og Learning LAB
 • Om design og ledelse av samhandlingsprosess
 • Å arbeide i ulike prosjektfaser

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om begrepsapparatet vedrørende Building Information Modelling (BIM)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om fordelene BIM har for ulike aktører (byggherre, bruker, utførende entreprenør, offentlig forvaltning)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan en BIM-modell utvikles

- Studenten skal lære å bestemme krav til en BIM modell ut fra ulike settinger (Brukerperspektiv, masseproduksjon kontra enkeltprosjekt, vedlikehold, modifikasjon av eksisterende bygningsmasse, mv.)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om prosjektetablering, organisering og rollefordeling i forbindelse med utvikling av BIM-modell

- Studenten skal få innføring i samspillsprosesser i utviklingsfasene (designutvikling BIM/ Lean Design, utvikling av produksjonsgrunnlag, bruk av BIM i produksjon - Lean Construction), og kunne referere til verktøy og rammeverk

- Studenten har kunnskap om innovasjonsteori og metode

Ferdigheter:

- Studenten har utviklet inngående ferdigheter i strukturering av nye prosjekter

- Kan nytte denne kunnskapen i et spekter av roller som er relevant i forhold til egen profesjonsutdanning og fagbakgrunn

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter med hensyn til hvordan en BIM-modell utvikles og brukes i de ulike stadier med planlegging og produksjon av et bygg eller anlegg

- Kan formidle faglige vurderinger muntlig og skriftlig, og delta i beslutningsprosesser

- Kan ta del i og argumentere i prosjektutviklingens ulike faser og detaljnivå.

- Kan begrunne, drøfte og vurdere eget ansvar for leveranser innen egen profesjons fagfelt, samt evaluere leveranser fra andre fagfelt

- Kan videreformidle denne kunnskapen og slik bidra til robust prosjektering etter de prinsipper som er beskrevet i ny fasenorm/standardiserte designfaser

- Har utviklet handlingskompetanse for å kunne utøve eget fag i de faser studenten vil ha ansvar for

- Kan anvende visualiseringsverktøy i eget fag

- Kan prinsippene i tverrprofesjonell samhandling.

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter mht. hvordan BIM-modellen skal planlegges videreutviklet i samarbeid mellom ulike profesjoner og interessegrupper, med formål å utvikle produksjonsgrunnlag for brygget

- Studenten skal kunne forstå sammenhengen mellom bestillers krav og rådgivers leveranse av modell (detaljnivå, utviklingsprosess, mv.)

- Studenten skal kunne analysere en organisasjon, og anbefale utviklingstiltak

- Studenten skal kunne anvende Produkt-Organisasjon-Prosess-System/Informasjon (POPSi) modellen i VDC

- Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere innovasjonsfaglige resonnementer

Kompetanse:

- Studenten skal ha tilstrekkelig innsikt i utviklingsprosessen til selv å kunne definere krav for BIM-leveranser som innkjøper/byggherre, ut fra byggets karakter og bruk

- Studenten skal forstå de ulike utviklingsfasenes formål, aktiviteter, leveranser og organisering

- Studenten skal ha kunnskap om å søke opp artikler, og kunne anvende og kombinere relevant forskning innen BIM

- Kan kommunisere sikkert under ulike faser av prosjektet

- Behersker ulikt IKT verktøy og kan overføre denne kunnskapen til sitt spesifikke fagområde

- Har inngående kunnskap om hvordan sikre kvalitet på 3D-modell og tilhørende informasjon gjennom samhandling mellom aktørene

- Har grunnlag for å utvikle faglig nettverk gjennom deltagelse på studiet.

- Behersker kunnskapshåndtering i en utviklingsprosess

- Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom e-læringsverktøy, aktiv bruk av metodikk, forsterkningslitteratur, fagsamlinger, læringsgrupper, trening på praktiske prosedyrer, simulering, IKT og selvstudier. Det tilbys bruk av diskusjonsplattform (Discord), for å styrke læringsmiljøet.

Emnet gjennomføres i al hovedsak digitalt vha. interaktiv læring i omvendt klasserom (OLR). I løpet av en OLR økt vil studentene, gruppevis, enten skulle løse oppgaver eller presentere hjemmearbeider. Det er en forutsetning at Studenten har forberedt seg før hver OLR økt, der relevant undervisningsmateriale er gjort tilgjengelig på læringsplattformen i rimelig tid før øktene. OLR øktene vil foregå i sanntid, og er fordelt jevnt utover semesteret.

I den grad det er mulig anvendes prosjekter fra bygg og anleggsbransjen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.05.2024 09:00 (Utlevering)
27.05.2024 10:30 (Innlevering)
25/100 90 Minutter A–E, stryk F
Mappevurdering 07.05.2024 14:00 (Innlevering) 75/100 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Formativ tilbakemelding i forbindelse med hver OLR økt, samt obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av:

 • Formativ tilbakemelding; der Studenten skal reflektere over både undervisningsmaterialet utlevert ifm. hver enkelt OLR økt, samt gjennomføringen av den tilhørende økt.
 • Obligatorisk oppmøte på seks (6) utvalgte OLR økter, som opplyst på LMS. Som hovedregel vil dette foregå via nettmøteplattform, som opplyst på LMS. Campus studenter har, etter avtale, mulighet for fysisk oppmøte.

Arbeidskravet godkjennes samlet.


Mer info om mappevurdering

Mappen består av følgende elementer:

 • Tre (3) skriftlige prosjektoppgaver. Hver prosjektoppgave skal leveres gruppevis.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære hjemmeeksamen i dette emnet.

Det tilbys ikke kontinuasjon i mappedelen.


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2612
 • Tidligere år og semester for dette emnet