vår 2024
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse +SIVING

Søknadskode 9391 enkeltemner i ingeniørfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-115 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 6 stp

Innhold

Emnet tar for seg fysiske eksperimenter som utføres ved bruk av vanlige instrumenter som oscilloskop, signalgenerator, teller, multimeter, med mer. Enkle analysemetoder, feilanalyse og vurdering av kvalitet i måleresultater gjennomgås. Studenten vil også få trening i presentasjon av eksperiment og resultater gjennom skriving av journaler og rapporter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • beskrive enkle metoder for å analysere data
 • forklare forskjellen på systematisk og tilfeldig feil i datasett
 • identifisere mulige feilkilder og analysere deres konsekvens for det endelige måleresultatet
 • kjenne til sikker bruk av vanlige måleinstrumenter og laboratorieutstyr

Ferdigheter - Studenten kan:

 • bruke måleinstrumenter, elektronisk utstyr og datamaskiner til å gjøre målinger på fysiske systemer
 • beregne usikkerheten i målinger og resultater
 • føre laboratoriejournal
 • presentere data grafisk og i tabellform
 • vurdere resultater og feilkilder i eksperimentelle forsøk
 • skrive rapporter

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • finne fram relevant informasjon fra tekniske utstyrsbeskrivelser
 • presentere og diskutere resultater skriftlig
 • løse oppgaver i gruppe

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 50 timer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Muntlig eksamen 22.05.2024–22.05.2024 6/10 A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 24.04.2024 14:00 (Innlevering) 2/10 A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 10.05.2024 14:00 (Innlevering) 2/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse lab.øvelser og godkjente lab.journaler Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke adgang til kontinueringseksamen i emnet. Sluttkarakteren beregnes som beskrevet. Stryk (karakteren F) på hjemmeeksamen kan inngå som en del av karaktergrunnlaget.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet