vår 2024
FYS-1009 Introduksjon til klima og miljøovervåkning - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse samt SIVING (Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1)

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 enkeltemner ingeniørfag.


Innhold

Emnet gir en introduksjon til meteorologi, havfysikk og klimadynamikk og en beskrivelse av jordens atmosfære, hav og klima. Emnet gir introduksjon til observasjoner fra fjernmålingsplattformer og hva disse kan anvendes til. Emnet gir også introduksjon til karbonlagring i geologiske strukturer, samt geofarer som skred, flom og tsunamier. Eksempler på bruk av denne kunnskapen hos lokal industri og offentlige aktører vil bli presentert i emnet.

Hva lærer du

Kunnskap - studenten kan:

 • Beskrive generelle fysiske aspekter ved jorden atmosfære, hav og klima
 • Beskrive generelle fjernmålingssensorer og data tilgjengelig for viktige jordobservasjonsapplikasjoner
 • Beskrive hvorfor karbonfangst og -lagring er nødvendig for å redusere klimagassutslippene, og forklare hvordan CO2 kan lagres i geologiske strukturer
 • Beskrive hovedformene for geofarehendelser og hvordan disse kan knyttes til ytre forhold som vær og klima

Ferdigheter - studenten kan

 • Forklare i generelle termer sirkulasjon i hav og atmosfære
 • Med bakgrunn i fysikkunnskap forklare hvordan menneskelig aktivitet og naturlige fenomen som for eksempel vulkanutbrudd kan påvirke jordens klima
 • Diskutere og velge passende fjernmålingssensorer og egenskaper som gjelder for en gitt overvåkingsapplikasjon
 • Redegjøre for hovedmetodikkene for geologisk lagring av CO2
 • Gjenkjenne og diskutere risikofaktorer som kan utløse geofare-hendelser og hvordan disse kan reduseres

Generell kompetanse - studenten kan

på et generelt grunnlag kommunisere teorier og problemstillinger og deres løsninger knyttet til klima, miljøovervåkning, karbonlagring og geofarer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 timer.

Øvelser og prosjekt arbeid: 20 timer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Rapport 1 Godkjent – ikke godkjent
Rapport 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1009
 • Tidligere år og semester for dette emnet