vår 2024
GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-141 Innføring i anvendt geofysikk 9 stp

Innhold

Emnet gir en omfattende oversikt over geofysiske letemetoder og anvendelsen av fysikk og matematikk for å studere geologiske strukturer, fenomener og prosesser. De geofysiske metodene som gjennomgås er gravitasjon (tyngdekraftsmålinger), magnetiske målinger, seismologi, jordskjelv, seismisk refleksjon og refraksjon, geofysisk borehullsmetoder og en kort introduksjon til elektriske og eletromagnetiske målinger. Anvendelser av disse vil bli vurdert, inkludert hydrokarbon- og mineralleting, storskala tektoniske studier, miljø-, ingeniør- oh hydrogeologiske undersøkelser og geofarer. For hver metode vil undervisningen gå fra grunnleggende prinsipper (teori) gjonnom metodikk og applikasjoner til anvendelse. Dette kurset legger vekt på anvendelser, og holder teori til det essensielle. Emnet omfatter gjennomgang av Jordens gravitasjonsfelt (med Jordens rotasjon og form), det geomagnetiske feltet og de seismiske grensene i jordkloden. Øvelsene er utformet for å styrke konsepter og teori undervist i forelesniger og inneholder oppgaver og eksempler som illustrerer anvendelsen av de geofysiske metodene, inkludert oppgaver med bruk av geofysisk programvare på datamaskiner. Emnet inneholder også et en-dagers tokt med et av våre forskningsfartøy.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om de fysiske hovedprinsippene for de mest brukte geofysiske metodene
 • kunnskap om de fysiske parametere som måles med de geofysiske metodene
 • kunnskap om de viktigste geofysiske instrumentene som brukes i felt
 • kunnskap om prinsippene for gjennomføring av datainnsamling med geofysiske metoder
 • kunnskap om Jordens struktur, gravitasjonsfelt, det geomagnetiske felt, jordskjelv og de seimiske grensene i jordkloden

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende fysiske og matematiske prinsipper til å løse geofysiske problemer
 • identifisere de fysiske prosessene som styrer hvordan vanlige geofysiske systemer oppfører seg
 • relatere fysiske parametere til geologiske problemer
 • analysere, forstå og tolke data fra de mest brukte geofysiske metodene
 • sammenligne ulike geofysiske metoder, beskrive deres svakheter, styrker og envendelighet til løsning av forskjellige problemer og undersøkelser av geologiske miljøer
 • finne, vurder og benytte geofysisk litteratur og metoder

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen anvendt geofysikk og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer og geofysikere
 • kjennskap til aktuell forskning og nye metoder i anvendt geofysikk
 • evne til å kunne tolke og vurdere publisert litteratur og muntlige presentasjoner i anvendt geofysikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

40 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 1 dag feltundervisning (tokt).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Tokt Godkjent – ikke godkjent
Toktrapport Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring for tokt Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 3 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 4 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 5 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 6 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 7 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 8 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 9 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen, så må følgende krav være oppfylt:

 • Alle øvelser er obligatoriske og skal innleveres for godkjenning etter hver øvelse.
 • Deltakelse på tokt.
 • Godkjent toktrapport.
 • Godkjent sikkerhetsopplæring i henhold til UiTs retningslinjer for tokt innen avreise.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2006
 • Tidligere år og semester for dette emnet