vår 2024
HEL-6323 Barn og psykisk helse 0 – 12 år - 10 stp

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå. Emnet vil ikke bli arrangert dersom det er færre enn 15 studenter som søker opptak.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-6318 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) 5 stp
HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) 7 stp

Innhold

Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn fra 0-12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til spedbarn, små barn, skolebarn og foreldre. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barns psykiske helse.

Temaer:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern
 • Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
 • Tidlig utvikling - psykisk helse
 • Flyktning i Norge - med fokus på barn og unge
 • Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
 • Barn som pårørende
 • Samhandling og tverrfaglig arbeid
 • Hvordan forebygge atferdsvansker
 • Virksomme tiltak
 • Gode og vonde hemmeligheter
 • Samtaler med barn

Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med barn, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.


Hva lærer du

Etter bestått videreutdanning skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Studenten skal ha inngående kjennskap til kunnskapsgrunnlaget for forebygging og helsefremming for barn og deres familie.
 • Studenten skal ha inngående kunnskap om relevante teorier og spesielt sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) som har betydning for barns psykiske helse.
 • Studenten skal ha inngående kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet barn og psykisk helse.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne identifisere, vurdere og analysere risiko- og beskyttende faktorer for barns psykiske helse.
 • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak ut fra informasjon om barnets behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hva som kan være virksomme tiltak.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter om forebygging i møte med problemstillinger knyttet til barn psykiske helse, hvilke sentrale faktorer er det viktig å ha kunnskaper om, hva beskriver den forskningsbaserte kunnskapen om hva som kan være til hjelp. Her skal studentene både vise evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning (fysisk og digitalt). Første samlingen er en tredagers fysisk samling. Samlingen vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Samling to, tre og fire er digitale en- dagsamlinger. Disse samlingene vil også innebære forelesninger og ulike former for studentaktivitet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Utlevering)
07.06.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning (80%).
 • Skriftlig arbeidskrav (1500 ord) mellom samling to og tre.
 • Skriftlig arbeidskrav (600 ord) mellom samling tre og fire.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Finnsnes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6323
 • Tidligere år og semester for dette emnet